استرس رابطه

استرس – فشار روانی

استرس رابطه

• استرس رابطه – از نزدیکترین رابطه که رابطه احساسی عاطفی و جنسی است تا رابطه اجتماعی به عنوان یک شهروند، بزرگترین نعمت علاوه بر عقل و عشق است و آیا ما ظرفیت عشق ورزی یا عشق پذیری داریم یا نه.

• در روابطمون درگیر رابطه برابر هستیم یا به دنبال رابطه های نا برابر هستیم.

• آیا رابطه ای که درش هستیم با انتخاب و اختیار بوده یا از سر اجبار؟ زیرا خیلی از اوقات روابطمون از سر اجبار است

• رابطه ای که درش هستیم کوتاه مدت است یا میان مدت و یا بلند مدت؟

• سطحی و موقتی است و یا دائمی؟

• در محیطی که روابطی داریم، به ویژه خانواده یک پناهگاه است یا یک بازداشتگاه و زندان ؟

• اگر انضباط و عشق در رابطه ای نباشد گرفتاری است.

• در تحلیل نهایی مهمترین مساله اینست که :

در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است.

جهان کار خودشو میکنه و حال ما تاثیری در کار جان ندارد.