درمان اضطراب ،ترس،فوبی،وحشتزدگی

درمان اضطراب ،ترس، فوبی، وحشتزدگی

1. آرمیدگی تدریجی

• با سفت کردن و شل کردن متناوب عضلات به مدت ۱۰ دقیقه دوبار در روز میتواند سرحالی جسمانی ایجاد کند

2. مراقبه فرارونده TM

• دوبار در روز به مدت ۲۰ دقیقه در محیطی ساکت انجام میشود بصورت بستن چشم و تکرار کلمه یا هجایی ساده در ذهن.

• آرمیدگی تدریجی پاسخهای ناسازگار با اضطراب را تولید میکند و مراقبه جلوی افکار مزاحم را میگیرد و ترکیب این دو با هم میتواند اضطرابهای بسیار شدید را به مقدار زیاد کاهش دهد.

 

این دو روش همراه با روان درمانی میتواند بسیار موثر باشد و در نهایت سه نوع دیگر درمان نیز وجود دارد :

3. حساسیت زدایی منظم

• برای درمان اضطراب اجتماعی پیچیده ،فوبی مکانهای باز و حتی بی خوابی.

4. سرمشق گیری

• در برطرف کردن فوبیهای خفیف و شدید به اندازه حساسیت زدایی و غرقه سازی موفق میشود.

5. درمان شناختی

• بطور کلی برای اضطراب و نیز اختلال وحشتزدگی موثر بوده است. درمان شناختی از هر روش دیگر از جمله دارو درمانی در درمان فوبی موثر بوده است.

6. درمان زیستی

• مثل والیوم به همراه درمان روان شناختی در برطرف کردن اضطراب موثر بوده است. داروهای ضد اضطراب مثل ایمی پرامین و فنلزین رفتار فوبیک را کاهش میدهند.