درمان وسواس

درمان وسواس فکری و عملی

1. درمان های زیستی و رفتاری موثر هستند ولی هیچ یک کامل نیستند.

• داروی کلومی پرامین برای وسواس های فکری و عملی بسیار موثر است
• البته اگر مصرف دارو قطع شود نشانه ها بر میگردند.

2. جلوگیری از پاسخ و مواجهه :

• از دید رفتاری وسواس های عملی پاسخی منحرف به اضطراب هستند.
• اما اقدام های وسواسی، اضطراب را فقط برای یک لحظه کاهش میدهند
• و در انجام این کار خزانه ای از رفتارهای غیر قابل کنترل بوجود می آورند.
• جلوگیری از این پاسخ های لحظه ای در صورت اضطراب باید اثر نهایی کاهش اضطراب بوسیله خاموشی را داشته باشد و از ایجاد خزانه رفتاری بیهوده جلوگیری کند.
• در واقع جلوگیری از پاسخ و مواجهه از قرار معلوم، نصف تا دو سوم افرادی را که تحت این درمان قرار میگیرند بهبود میبخشد.
• با این حال افکار وسواسی و تکانه های وسواسی در بین افراد خوش شانس نهفته باقی میماند و هرگز بطور کامل تسکین نمیابد.
• از این گذشته اقلیت قابل ملاحظه ای اصلا درمان نمیشوند.