وسواس ارتباطى

اختلال وسواس ارتباطى و خويشاوندى

Relationship Obsessive–Compulsive Disorder ROCD

اختلال وسواس ارتباطی، وسواسی است كه موردِ وسواس شخص ديگري باشد.

اين نوع وسواس ميتواند موجب صدمات جدى به روابط عشقى يا غير عشقى بين دو نفر گردد.

اگر رابطه احساسى بين دو نفر از حالت متعادل و تحت كنترل خودشان خارج شود، رابطه تبديل به رابطه وسواسی ميگردد.

شخص وسواسی دارای تفكراتِ متعدد و تكرارىِ شكّی

در مورد مناسب يا خوب بودن دوست، شريك يا همسر خود دارد.

براى اطلاع بيشتر در مورد وسواس فکری به برگه OCD مراجعه كنيد.