کژکاری و اختلال

کژکاری و اختلال های جنسی

زندگی جنسی در ۵ لایه سازمان یافته و کژکاری و اختلالهای جنسی میتوانند در هر لایه روی دهند . هرچه یک لایه عمیقتر باشد تغییر دادن آن دشوار تر است.

• ۵ لایه زندگی جنسی:

لایه ۱ :هویت جنسی و اختلال نارضایتی جنسی
Transsexualism

لایه ۲ : جهت گیری جنسی
Sexual orientation

لایه ۳ :تمایل جنسی

لایه ۴ : نقش جنسی

لایه ۵: عملکرد جنسی

درمان کژکاری جنسی