جهت گیری

کژکاری و اختلال های جنسی

لایه ۲ : جهت گیری جنسی
Sexual orientation

• اگر خیالپردازی های جنسی شما فقط درباره جنس مخالف باشد، شما منحصرا دگرجنس خواه Heterosexual هستید، و اگر درباره تنها افراد هم جنستان باشد، شما صرفا هم جنس گرا
هستید. و اگر با هر دو نوع خیال پردازی استمنا کرده باشید، باید خود را دو جنس گرا بدانید. جهت گیری جنسی اساسی هم جنس گرایی یا دگر جنس گرایی است.

• ما باید هم جنس گرایان انحصاری را از دو جنس گرایان bisexuals متمایز کنیم.

• اغلب مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند دو جنس گرا هستند و اقلیت مردانی که بطور انحصاری همجنس گرا هستند فقط درباره مردان خیالپردازی میکنند و فقط دلباخته مردان میشوند و موضوعات جنسی آنها همیشه مردان هستند.

• جهت گیری هم جنس گرای مرد انحصاری و جهت گیری دگر جنس گرای انحصاری عمیقا تثبیت شده اند.

• یک نظریه میگوید در اواخر دوران کودکی و اوان نوجوانی محتوای خیال پردازیهای مربوط به استمنا و انزال شبانه احتمالا در اکتساب جهت گیری جنسی ایفای نقش میکنند و پیش بینی میکند . مردان زودرس و افراد دارای همشیرهای هم جنس به احتمال بیشتری هم جنس گرا خواهند شد.

• میتوانیم حدس بزنیم که هم جنس گرای انحصاری در مردان شکل تضعیف شده نارضایی جنسیتی مرد به زن است.

• سه سطح جداگانه تاثیر هورمونی میتوانند روی نرینه سازی جنین تاثیر داشته باشند که یا از سه هورمون متفاوت ناشی میشود، یا فقط مقدار هورمون در ان تاثیر دارد مثلا:

1- در صورت از کار افتادگی کامل هورمونی هیچ نرینه سازی روی نمیدهد و نوزاد اندامهای زنانه و هویت زنانه دارد و به سمت مردان جذب میشود
2- در صورتیکه هورمون نرینه ساز بسیار نابسنده باشد نوزاد از نظر کروموزومی اندامهای مردانه دارد و از نظر ظاهری به مردان متمایل خواهد بود ولی هویت جنسی او زنانه و نیز
ناراضی جنسی مرد به زن خواهد بود.
3- چنانچه هورمون تا اندازه ای نابسنده باشد، فرد از نظر کروموزومی مرد است، و اندامهای مردانه و هویت مردانه خواهد داشت. ولی جذب مردان خواهد شد. که در اینصورت او بطور
انحصاری هم جنس گرای مرد خواهد بود.
4- در صورتیکه هورمون نرینه ساز بسنده باشد، فردی خواهد شد که از نظر کروموزومی مرد است و اندامها و هویت مردانه دارد، و بسوی زنان جذب خواهد شد.

 

این دیدگاه ادعا نمیکند که جهت گیری جنسی در رحم تعیین میشود. بلکه پرورش و الگوهای نقش و هورمونهای بلوغ جنسی و ژنها و محتوای خیال پردازیها و رویاهای اواخر کودکی و تجربیات جنسی اولیه (اینکه اولین رویارویی جنسی فرد زمانیکه وارد بلوغ میشود هم جنس گرا هست یا دگر جنس گرا میتواند در این جهت گیری موثر باشد). احتمالا همگی در اینکه یک نفر هم جنس گرا شود یا دگر جنس گرا شود ایفای نقش میکنند.
با این وجود، این دیدگاه معتقد است رویدادهای هورمونی در رحم میتوانند آمادگی زیادی را برای هم جنس گرایی یا دگر جنس گرایی ایجاد کنند.

• روان شناسی هم جنس گرایی را اختلال نمیداند .اختلالهای جنسی بصورتی تعریف میشوند که به روابط جنسی محبت آمیز بین دو نفر فوق العاده آسیب برسانند.
• همجنس گرایی در حالیکه میتواند روابط بین مردان و زنان را تضعیف کند به روابط بین دو مرد یا دو زن آسیبی نمیرساند.
• هم جنس گرای خودناپذیر کسی است که رنج میبرد و میل به تغییر به سمت دگر جنس گرایی دارد و از جهت گیری جنسی خود ناراضی است و افسره ، مضطرب ، معذب و تنها است و هم
جنس گرای خود پذیر بصورت موجه از فهرست اختلالهای روان شناختی خارج شده است زیرا از جهت گیری جنسی خود راضی است و در عشق ،کار،بازی به نحو کارآمد عمل میکند.
بخشی از نارضایتی همجنس گرایان خودناپذیر از آرزوی آنها برای داشتن فرزند و زندگی خانوادگی ناشی میشود و منبع دیگر نارضایتی از فشارهایی ناشی میشود که جامعه بر افراد وارد میکند تا از هنجارهای جنسی ان تبعیت کنند.
منبع اصلی آشفتگی هم جنس گرایان خود ناپذیر از طرد و عدم تائید افراد خانواده و همکاران آنها ناشی میشود و علاوه بر این آنها بخاطر تصوری که بهنجاری دارند نیز احساس پریشانی میکنند.
• برخی معتقدند که از نظر اخلاقی آیا روان درمانگر باید به درخواست کمک بیمار به جهت تغییر دادن جهت گیری جنسی او پاسخ مثبت بدهد یا نه؟
زیرا که خواسته هم جنس گرای خود ناپذیر برای تغییر دادن جهت گیری اش اختیاری نیست بلکه از بیرون به او تحمیل شده است.

دو جنبه از همجنس گرایی خودناپذیری را میتوان درمان کرد1-همجنس گرایی2-خودناپذیری.
• اضطراب، افسردگی، گناه، شرم و تنهایی که خودناپذیری را تشکیل میدهند میتوانند پذیرای درمانهای ویژه اضطراب و افسردگی باشند .یک گروه از رفتاردرمانگران بریتانیایی معتقدند که
میتوان جهت گیری جنسی را تقریبا در ۶۰ درصد موارد تغییر داد و نظریه ای معتقد است هم جنس گرای انحصاری باید نسبت به درمان تقریبا تغییر ناپذیر باشد زیرا علتهای آن در زندگی جنینی نهفته است.

لایه ۱ در برابر لایه ۲ 

• ناراضیان جنسیتی مرد هرگز این احساس را که آنها زن هستند از دست نمیدهند و به ندرت ازدواج کرده و دارای فرزند میشوند
درحالیکه مردان هم جنس گرا گاهی اوقات ازدواج میکنند و دارای فرزند میشوند و این کار عظیم را با ترفند خیال پردازی اداره میکنند.
آنها در مدت آمیزش با همسرشان از راه خیالپردازی درباره آمیزش همجنس گرا خود را در حالت برانگیختگی و اوج لذت جنسی نگه میدارند.
بنا براین جهت گیری جنسی ما خواه همجنس گرایی باشد یا دگرجنس گرایی نسبتا عمیق است.