مبارزه با افسردگی

مرگ رابین ویلیامز “یک زنگ بیدارباش برای مبارزه با افسردگی

۱۲ راه برای مبارزه با افسردگی

1. مهارت های تفکر منطقی خود را توسعه دهید.
2. از استفاده بیش از حد از الکل یا مواد مخدر اجتناب کنید.
3. در مورد آن صحبت کنید.
4. برای دریافت کمک حرفه ای خجالت نکشید.
5. فعال بمانید.
6. خود را به زندگی سالم عادت دهید.
7. خود را (برای نداشتن پیش بینی لازم و آنچه حالا میفهمید،) ببخشید.
8. انتظارات غیر واقعی خود راپایین بیاورید.
9. امیدتان را زنده نگه دارید.
10. بدانید که حتی اگر همه چیز درست نشود- شما می توانید.
11. با مصایب و ناامنی های گذشته مقابله کنید.
12. همواره بخندید!