اختلال شبه جسمی

اختلال شبه جسمی

Somatoform Disorders

Somatoform4

• اختلال های شبه جسمی، انواع اختلال هایی را شامل می شوند که در تعارض های روانی به مشکلات یا شکایت های جسمانی تبدیل می شوند و پریشانی یا اختلال در زندگی فرد به وجود می اورند.

• اصطلاح (Somatoform) از کلمه یونانی SOMA به معنی بدن گرفته شده است و اختلالات شبه جسمی گروه وسیعی از بیماری های هستند که نشانه ها و علایم جسمی مؤلفه اصلی را تشکیل می دهند.

• بدین ترتیب،اختلال های شبه جسمی به جای اینکه جسمانی باشند، روانی هستند، زیرا هیچ نابهنجاری جسمانی وجود ندارد که بتواند شکایت جسمانی را توجیه کند.

• از دیدگاه بیماری شناختی، در یک گروه گنجانده شده و تحت عنوان اختلالاتی تعریف شدند که در احساسات یا عملکردهای جسمی کانون توجیه عمده بیمار قرار گرفته و تحت تاثیر اختلالی در ذهن قرار می گیرند.

Somatoform2

• انواع اختلالات شبه جسمی

۱-اختلال جسمانی سازی(Somatization Disorder)

۲-اختلال تبدیلی(Conversion Disorder)

۳-اختلال خودبیمارانگاری( Hypochondriasis Disorder)

۴-اختلال بدریخت انگاری( Body Dysmorphic Disorder)

۵-اختلال درد( Pain Disorder)

اختلال شبه جسمی نا معین NOS یک طبقه باقیمانده برای بیماری های است که نمی توان آنها را در هیچ یک از طبقات تشخیصی فوق جای داد. حاملگی کاذب Pseudocyesis  نمونه آن است.