اختلالات افسردگی

اختلالات افسردگی

7. اختلال افسردگی مشخص دیگر

این طبقه در مورد جلوه­هایی به کار برده می­شود که در آنها نشانه­های مخصوص اختلال افسردگی که ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه­های مهم دیگر عملکرد ایجاد می­کنند غالب باشند، اما ملاک­های کامل را برای هیچ یک از اختلالات در طبقه تشخیصی اختلالات افسردگی برآورده نکنند. طبقه اختلال افسردگی مشخص دیگر در موقعیت­هایی به کار برده می­شود که متخصص بالینی تصمیم بگیرد دلیل خاص را برای اینکه جلوه، ملاک­های هیچ اختلال افسردگی مشخص را برآورده نمی­کند انتقال دهد. این با ثبت کردن « اختلال افسردگی مشخص دیگر» و به دنبال آن دلیل خاص انجام می­شود (مثل «دوره افسردگی کوتاه­ مدت»).

نمونه­ هایی از جلوه­هایی که می­توان با استفاده از عنوان «مشخص دیگر» تعیین کرد که به قرار زیر هستند:

افسردگی کوتاه مدت عودکننده. وجود همزمان خلق افسرده و حداقل چهار نشانه دیگر افسردگی به مدت ۲ تا ۱۳ روز حداقل ماهی یک بار (نامرتبط با چرخه قاعدگی) برای مدت ۱۲ ماه متوالی در فردی که جلوه بالینی او هرگز ملاک­های افسردگی دیگر یا اختلال دوقطبی را برآورده نکرده است و در حال حاضر ملاک­های فعال یا باقیمانده هیچ اختلال روان­پریشی را برآورده نمی­کند.
دوره افسردگی کوتاه مدت(۱۳-۴ روز). عاطفه افسرده و حداقل چهار نشانه از هشت نشانه دیگر برای دوره افسردگی اساسی که با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی ارتباط دارند و بیش از ۴ روز، اما کمتر از ۱۴ روز در فردی ادامه دارند که جلوه بالینی او هرگز ملاک­های هیچ اختلال افسردگی دیگر یا اختلال دوقطبی را برآورده نکرده است، در حال حاضر ملاک­های فعال یا باقیمانده هیچ اختلال روان­پریشی، و ملاک­های افسردگی کوتاه­مدت عودکننده را برآورده نمی­کند.
دوره افسردگی با نشانه­های ناکافی. عاطفه افسرده و حداقل یکی از هشت نشانه دیگر دوره افسردگی اساسی که با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی ارتباط دارد و به مدت حداقل ۲ هفته در فردی ادامه می­یابد که جلوه بالینی او هرگز ملاک­های هیچ اختلال افسردگی یا اختلال دوقطبی را برآورده نکرده است و در حال حاضر ملاک­های فعال یا باقیمانده هیچ اختلال روان­پریشی، و ملاک­های نشانه­های مختلط اختلال اضطرابی و افسردگی را برآورده نمی­کند.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Pages ( 7 of 8 ): « قبلی1 ... 6 7 8بعدی »