شخصيت ناپايدار

شخصيت ناپايدار

این اختلال با مشخصه خاص ناپایداری رفتاری، در مناطق مختلف جهان با نامهای خاص خود همراه است، از جمله  Borderline Personality Disorder (BPD) یا اختلال مرزی یا مرزی-مرضی، Emotional Regulation Disorder (ERD) یا Emotional Dysregulation Disorder اختلال تنظیم و مدیریت احساسات و عواطف، Emotional Intensity Disorder (EID) یا اختلال شدت هیجان و احساسات، Emotionally Unstable Personality Disorder (EUPD) اختلال ناپایداری احساسات، Emotion-Impulse Regulation Disorder (EIRD) و Impulsive Personality Disorder (IPD) و تکانه گری در احساسات و  تنظیم هیجان.

افراد بدشانسی كه با بيماران داراى شخصيت ناپايدار بسر مي برند، اغلب مي فهمند كه یک چيزى یک جايى بشدت خراب است، ولى نميدانند آن چيست،چه بايد بكنند، يا حتى چه بنامندشان! در هر صورت اين افكار مشخصه هاى خاصی دارند كه فقط عنوان فارسى آنها در زیر آورده شده است.

لازم به ياد آوريست كه هر بيمار ناپايدار، مشخصه هاى خاص خود را دارد و همه آنها شبيه به هم نيستند، ولى اگر در اطرافيانتان فردی داراى برخى از اين خصوصيات را يافتيد، بهتر است با راهنمایی ایشان به ملاقات یک روانپزشک، در صدد معالجه شان برآيند!

هر بيمار ناپايدار، دارای چند مشخصه رفتاری از مشخصه هاى زیر است:

دو بهم زن – همیشه و هرگز گو – دارای خشم درونی زیاد – دام گستر برای اطرافیان – مقصر دانستن دیگران – اهل تمسخر کردن دیگران – فاجعه انگاری حوادث معمولی – اهل تخلف – خیانت پیشه – گفتار بی پایان و تمام نشدنی – ناهماهنگی در تفکرات – نمایش در کنترل بودن – انکار حقایق – وابستگی – افسردگی – جدایی – دزدی خانگی – باجگیری احساسی و عاطفی – اهل درگیری – طلب حق ناروا – ترس از کنار گذاشته شدن – جانبداری کردن بی دلیل – دادخواهی بیهوده – مجنون دانستن دیگران – اذیت کردن دیگران – دارای عملکرد بالا و پایین مکرر – نمایشی بودن – دارای بحران هویتی – اهل هوی و هوسی – باطل نمایی افراد – رفتارهای کودکانه – فراموشکار – درماندگی عامدانه – قبول معجزه – عقلانیت ادواری – تغییر مداوم احساسات – نادیده انگاری واقعیات – سوء استفاده از دیکران – اجبار به ایجاد موقعیت باخت باخت – دارای حملات وحشت – دید تک بعدی – دروغ پرداز حرفه ای – متهاجم منفعل – فرافکن – یارگیری وکالتی – شل کن شفت کن – خروش رفتاری و کلامی – کارشکنی – سپر بلا کردن دیگران – تبحر در گزینشی عمل کردن – حافظه گزینشی – خودآزاری – خودانزجاری – نمایش قربانی بودن – شرمسار کردن دیگران – بی اخلاقی – توجیه وسیله بر هدف – کاملا خوب یا بد انگاری دیگران – سعی در کنترل افکار و احساس های دیگران – تهدید نادرست – واکنش زیاد به وقایع کوچک – به جان هم انداختن دیگران –

Unstable Person

Alternate Names There are a number of different names used around the world for the same disorder:

* Borderline Personality Disorder (BPD)

* Emotional Regulation Disorder (ERD)

* Emotional Dysregulation Disorder

* Emotional Intensity Disorder (EID)

* Emotionally Unstable Personality Disorder (EUPD)

* Emotion-Impulse Regulation Disorder (EIRD)

* Impulsive Personality Disorder (IPD)