اختلالات شخصیت دسته یک

اختلالات شخصیت دسته یک

cluster A

اختلالات شخصیت دسته A

دسته اختلالات شخصیتی با تفکر و یا رفتار غیر عادی و عجیب و غریب. لازم نیست تمام علائم و نشانه های ذکر شده برای یک اختلال برای تشخیص در یک فرد دیده شود.

اختلال شخصیتی اوهامی

1. بی اعتمادی فراگیر و سوء ظن به دیگران و انگیزه آنان.
2. باور های غیر موجه که دیگران در حال تلاش برای آسیب رساندن و یا فریبند.
3. سوء ظن ناموجه به وفاداری یا غیر قابل اعتماد بودن دیگران
4. تردید به اعتماد دیگران به دلیل ترس غیر منطقی که دیگران از اطلاعات بر علیه فرد استفاده میکنند.
5. برداشت توهین و یا حمله شخصی از اظهارات بی گناهانه و ساده دیگران.
6. واکنش عصبانیت و یا خصمانه نسبت به توهین دیگران
7. تمایل به کینه توزی
8. سوء ظن مکرر غیر قابل توجیه بی وفایی و خیانت همسر یا شریک

اختلال شخصیتی اسکیزوئید

1. عدم علاقه به روابط اجتماعی و یا بین شخصی، ترجیح تنهایی
2. محدودیت بیان عواطف
3. عدم توانایی لذت بردن در بسیاری فعالیت ها
4. عدم توانایی انتخاب هنجار های اجتماعی
5. ظاهر سرد و یا بی تفاوت نسبت به دیگران
6. کم و یا عدم علاقه به داشتن رابطه جنسی با شخص دیگر

اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال

1. لباس پوشیدن، تفکر، باور، گفتار یا رفتار عجیب و غریب
2. تجربه عجیب و غریب ادراکی، مانند شنیدن صدای زمزمه نام خود
3. احساسات تخت و یا واکنش های نامناسب احساسی
4. اضطراب اجتماعی و فقدان یا ناراحتی در روابط نزدیک
5. پاسخ بی تفاوتانه، نامناسب و یا مشکوک به دیگران
6. “تفکر جادویی” – باور تحت تاثیر قرار دادن مردم و وقایع با افکار خود
7. اعتقاد به اینکه حوادث گاه گاه معنای خاص پنهان و پیام دارند.