خودآزاری یا آزارطلبی

10-masochism_psychosexual_disorder

خودآزاری یا آزارطلبی

Masochism

آزارطلبی میل به لذت بردن از درد است.

 

دو نوع اصلی آزارطلبی عبارتند از:

• آزار طلبی جنسی،

• آزار طلبی شخصیتى یا روانی.

آزار طلبی جنسی تمایلی است به تجربه هیجان جنسی حاصل از رنج و دردی که شخص ميبيند.

برای مثال خانمى تنها در صورتی از لحاظ جنسی برانگیخته ميشود که مردی به او توهین كند،

حرفهاى ركيك بزند و كتك كارى كند.

در صورت عدم تمايل مرد، وى سعى در روياپردازى از جمله تجاوز شدن مينمايد.

 

• ویژگیهای آزارطلبی شخصیت تمایلاتيست مثل :

میل به شکست خوردن در انجام تکالیف و یا نیاز به شرمنده شدن.

 

بیشتر در: افراد عصبی یا روان‌نژند