تفكرات رقابتی

تفكرات رقابتی

Racing Thoughts

Racing Thoughts

تفكرات رقابتی به اختلالى ميگويند كه در مواقع خاصى،

افكار و انديشه هاى مختلف و متعدد در ذهن شخص به نوعى به مسابقه و رقابت با يكديگر پرداخته،

و شخص را مجبور ميكنند تا در يك زمان به افكار مختلف بپردازد.

• اين حالت نوعى پريشانى ذهن است.

• شخص مرتب و مكرر از يك موضوع به موضوع ديگر ميپرد.

• این مشکل بيشتر در أفراد با اختلالات: o اضطرابى، o شيدايى و نيمه شيدايى، o دو قطبى، o در خودماندگى،o شيزوفرنى، o وسواس فكرى، o افراد داراى اختلال خواب، و o تيروييد ديده ميشود.

• برخى داروها نيز ميتوانند چنين حالتى را إيجاد كند.