از شوخی تا توهین

     I      شوخی                  Humor

    II     طعنه                   Sarcasm

   III     هزل            Facetiousness

    IV    هجو                   Lampoon

     V    طنز                         Satire

    VI    مسخرگی            Mockery

   VII    توهین                     Insult

   I            شوخی

o       مزاح.

o       استهزا، بذله، جوک، خوشمزگی، دعابه، ریشخند، لاغ، لطیفه، لودگی، متلک، مداعبت، مزاح، مسخرگی، مسخره، مطایبه،

o       بیحیایی، بیشرمی، گستاخی

o       ظرافت، قذرات، لافی، لطیفه، ملاعبت

o       Gag, Humor, Jape, Jest, Jocoseness, Jocularity, Joke, Jollity, Lark, Play, Playfulness, Quip, Spoof, Story, Waggery, Witticism

  II            طعنه

o       سخن کنایه‌آمیز که معمولاً به منظور توهین، تمسخر، و سرزنش بر زبان می‌آید.

o        بدگویی، سرزنش، شماتت، طعن، لوم، ملامت، نیش و کنایه

o       نیزهزنی، ضربتنیزه، گوشه و کنایه زدن

o       Barb, Irony, Quip, Sarcasm, Taunt

  III            هزل

o       . مزاح؛ شوخی؛ سخن غیر جدی. سخن بیهوده.

o       سخن منظوم یا منثور که محتوی مضامین غیراخلاقی و غیراجتماعی است.

o       بذله گویی، جوک، شوخی، طیبت، ظرافت، لاع، لافی، لطیفه، لودگی، مزاح، مسخرگی، مسخره، مطایبه، هجا، هجو، هجو

  IV            هجو

o       بدگویی کردن؛ برشمردن معایب کسی.

o       سخریه، مسخره، هجا، هجویه، هزل، بیهوده، پوچ، مبتذل، مزخرف، مهمل، نامربوط.

o       Burlesque, Lampoon, Libel, Mockery, Satire, Squib

  V            طنز

o       شیوۀ ادبی که در آن عیوب فردی و اجتماعی به منظور اصلاح این عیوب به‌صورت خنده‌آوری نمایش داده می‌شوند.

o       طعنه؛ سرزنش.؛ مسخره کردن.

o       استهزا، فکاهه، فکاهی، مسخره، هزل

o       ناز، طعنه، سرزنش، افسوس کردن، مسخره کردن

   VI            مسخره و مسخره بازی

o       مَسخَره .آنکه مردمان با وی مطایبه کنند و استهزا و سخریه نمایند.

آنکه مردمان به او سخریه و استهزاء کنند.

آنکه بر او فسوس کنند.

Buffoonery, Caper, Charade, Deviltry, Drollery, Foolery, Jest, Play, Prank, Travesty, Waggery

o       مسخره بودن.. Ridiculousness

o       مسخره کردن..Chaff, Deride, Jest, Mock, Rally, Scoff, Smile, Taunt, Tease

o       استهزأکننده و ریشخندکننده و بذله گو و لطیفه گو و بیهوده گو و مقلد و خوش طبع و شوخ و

آنکه چیزهای خنده دارو مضحک ظاهر می سازد، و هر چیز مضحک و خُرمّی آور.

o       آنکه با کارها یا گفته های خنده آور مردم را خنداند.

o       آنکه در دربار سلطانی شاه را به گفته ها و کرده های خویش خنداند.

ریشخند کردن. هازل . ضحکه . لوده . افسوسگر. مضحکه . دلقک

o       چرا چون ز یک اصل بود آدمی…..یکی عالم آمد یکی مسخره ؟

o       چون نشنوی همی و نبینی همی به دل…گوشت به مُطرب است و دو چشمت به مسخره .

  VII            توهین

o       خوار کردن ، خوار داشتن . سُست کردن .

o       اهانت، بیحرمتی، تحقیر، خوارداشت، وهن، دشنام، ناسزا

o       Affront, Cut, Brass, Effrontery, Flout, Indignity, Insult, Invective, Slap, Slight, Slur, Snub, Violation

  VIII            نیش

o       سخن گزنده- نشتر- نیشتر- زخم

o       نوک هرچیز نوک‌تیز، مانندِ سوزن، خنجر، و نشتر.

o       عضوی از بدن حشرات گزنده از قبیل عقرب، زنبور، و مار که زهر خود را به‌وسیلۀ آن داخل بدن انسان می‌کنند.

o        چهار دندان نوک‌تیز جلوی دهان انسان، دو در بالا و دو در پایین؛ انیاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published.