برای اردیبهشتی ها

برای اردیبهشتی ها

شعر

وقتی برای ثانیه ها غم فراهم است     اردیبهشت نیست که اردیجهنم است

محمدصادق بخشی

اردیبهشت نیست که ؛اردی جهنم است           لبهای سرختان که دهان را گرفته اید

محمد علی پور شیخ علی

چیزی از این بهار در آغوش من کم است     تو نیستی و یکسره اردی جهنم است

فاطمه شمس

فصل بهار آمد و رنگ بهار نیست      اردی جهنم است زمانی که یار نیست

علیرضا بدیع

خرداد خشک آینه هایم بهشت نیست     بی تو نگاه آینه اردی جهنم است

جابر ترمک

اردیبهشت من بی تو اردی جهنم است           این شهر با قامت بهاریش، باز هم پر از غم است

باید که باشی و باشم در کنار تو         بی شک بدون تو بهشت هم برایم جهنم است

لیلا مظلوم یزدی

اردی بهشت برای همه سبز و خرم است              اردی بهشت ماست که اردی جهنم است

ناشناس

بس که در باران آن، تنها و غمگینم عزیز       با غمت اردیبهشت، اردی جهنم می شود

محمدصادق رزمی

اردیبهشت بی تو برایم جهنم است   اردی جهنمی که همیشه پر از غم است

احمد حسینی

Leave a Reply

Your email address will not be published.