بلرزیم یا نلرزیم

بلرزیم یا نلرزیم ؟ مساله این است!

شوخی لرزه ای

بلرزید بلرزید، در این لرزه بلرزید                         در این لرزه چو مردید، همه شاد روانید

 نلرزید نلرزید، و زین مرگ نترسید                                 کز این­خاک­برآیید و براین خاک بگردید

 بلرزید بلرزید، ازین ریشتر  بپرسید                  که­این­خانه خرابست و شما همچو اسیرید؟

    کمی پناه بگیرید، پی گوشه دیوار                           چو سقفها بشکستند،  همه خرد و خمیرید

بلرزید بلرزید، به  پیش خس­و خاشاک                        بر لرزه چو مردید، چه دارا چه ندارید

   نلرزید نلرزید، چرا دلهره دارید؟                                    چو زین بدن برآیید، همه آرام جانید

 بلرزیم­ یا نلرزیم؟که­ترسش خود مرگست               همه ­زندگی ­این است، پس­ نلرزید و نپرسید

روان‌شناسی زلزله

اصل شعر مولانا

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید                 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید                              کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید                  که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان                 چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا                    بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید                          چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگست                هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

Leave a Reply

Your email address will not be published.