بی خانمانم کردی

بی خانمانم کردی

گزیده ای از فیض کاشانی

Leave a Reply

Your email address will not be published.