تاس اگر نیک نشیند

تاس اگر نیک نشیند

تاس اگر نیک نشیند

آسمان تیر غم و مرغ قضا صیاد است…این عمل از فلک کجرو کج‌بنیاد است

بخت یاری نکند، من چه‌کنم غیر فغان؟…روز و شب کار من از گردش او فریاد است

آسمان تخته و انجم بُوَدش مهرۀ نرد…کعبتینش مه و خورشید و، فلک نرّاد است

با چنین تخته و این مهره و این کهنه‌حریف…چشمِ بردن بُوَدت؟ آرزویت بر باد است

اصل، در «آمد» کار است، نه «دانستن» کار…تاس اگر نیک نشیند همه‌کس نرّاد است

One Response to تاس اگر نیک نشیند

  • اصل در آمد کارست ، نه دانستن کار تاس اگر خوش بنشیند همه کس نراد است

    با چنین تخته و این مهره و این کهنه حریف وقع بردنت هست آرزویت بر بادست

Leave a Reply

Your email address will not be published.