تبریک بی انصاف به بی رحم

تبریکِ­ ایلووار­ یک­ بی ­­انصاف­ به­ یک­ بی ­­رحم

 

گزیده ای از امیر ارجینی

Leave a Reply

Your email address will not be published.