خصوصیات فرد عصبی

خصوصیات فرد عصبی

• اساساً ساختار عصبیت را دیگران در فرد عصبی بوجود می آورند. لذا او حق دارد دیگران را مسبب بداند

o اول، درک اینکه در حال حاضر چه کسانی مسبب اصلی مشکلات او بوده اند، برایش مشکل است
او فعلاً دنیا و مردمان را مقصر مسائل خود فرض میکند، لذا خود را از همه کس طلبکار میبیند

o دوم، متوجه نیست که ملامت و سرزنش کردن دیگران دردی را از او دوا نمیکند
 او باید چاره ای بیاندیشد که مفید باشد.

o سوم، سرزنش فعلی او بخاطر این نیست که مسائل اولیه و ابتدایی را دیگران در او ایجاد کرده اند
 بلکه فکر میکند مسبب رنج ها و گرفتاری های هم اکنون او، دیگران هستند
 مثلاً احساس حقارت عمیق خود را بخاطر عملکرد دیگران در گذشته نمیبیند
 بلکه فکر میکند چون دیگران هم اکنون او را تحقیر کرده اند
احساس بدی در او بوجود آمده است.

• افراد عصبی در حقیقت چیزی هستند در بین افراد «نرمال» و «روان پریش»…
 نظر فرد عصبی درباره خودش مدام در نوسان است …
 او در هر قدم با واقعیاتی در زندگی روبرو میشود
که مغایر توهمات ایده آلی زندگیش است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.