داستان دل و دلبر و دلدار

داستان دل و دلبر و دلدار

 

دِل به ایلو دادم و ایلو دلم را دل  ندید…دل به ایلو دل سپرد، ایلو پا از دلم کشید

دل به دنبال دلش،دلدل کنان،دلخون دل…دل زِ ایلو خواستم، ایلو دل از این دل بُرید

دل شکست و  تیره روزی شد نصیبِ  دل،ایلو!…دل در آتش سوخت، ایلو بی مهابا شد،پَرید!

حال، دِل ماند و  غم، دِلْدار و این  دِلداده، آه… داده دل این دل، ایلو مفت این دل خرید

دل شکست، ایلو بُرید و دل ز ایلوش  سوخت…دل بماند و یاد ایلو و دل بی دل شهید

در  این  چند شش و هفت، دلی را که دلم تقدیم کرد… سُرسُره می ساخت ایلو و این دلها سُرید

Leave a Reply

Your email address will not be published.