درمان اضطراب

درمان اضطراب

• در درمان های روانشناختی برای اختلال های اضطرابی، یک مورد را همه قبول دارند: آن هم مواجهه است . باید با منبع ترسمان روبرو شویم.

راه درمانِ خود:

• ابتدا باید بخواهیم بهتر شویم.
• سپس برای بهتر شدن، مطالعه کنیم تا آگاهی یابیم.
• با استفاده از آگاهی ها و واقع بینی، از خود شناخت پیدا کنیم.
• با شناخت خود ، خودِ واقعی را بیابیم و آنرا بپذیریم،
• با پذیرشِ خود، فاصلهِ بین خودِ واقعی و خودِ ایده آل را کمتر و کمتر کنیم.

• با کم کردن این فاصله، «بایدها» و «نبایدها» را کنار بگذاریم.
• با کنار گذاشتن «بایدها» و «نبایدها»، دشمنی و عناد به خود را از بین ببریم،
• با حذف خود-دشمنی، به خود-دوستی بپردازیم.
• با خود-دوستی، اضطراب خود را از بین ببریم.
• وقتی اضطراب نداشته باشیم ، احساس ضعف نمی کنیم.
• وقتی احساس ضعف نکنیم، مجبور نمیشویم به تخیل پناه ببریم،
• در ادامهِ مراحل پیشرفته، از مدار و حیطهِ هدف های شخصی خود خارج گردیم،
• به بشریت به عنوان یک واحد، که خودمان هم جزئی از آنیم، بیاندیشیم،
خودمرکزی و خودمحوریمان را از بین ببریم،
• از لاک خودمان بیرون بیآییم،
مسؤلیت و سهمی برای رفاه خود و دیگران به عهده بگیریم.
عشق و مهر بورزیم.
عشق و مهر بگیریم.

افراد عصبی یا روان‌نژند

Leave a Reply

Your email address will not be published.