خلاصه

خلاصه انواع خانواده

• گفته ميشود كه از هر صد خانواده تنها در صد اندكی ( سه يا چهار خانواده ) میدانند كه چه بايد كرد و به مرحله سلامت و بالندگی قابل توجه رسيده اند.
• محصول خانواده های پريشان يا آشفته فرزندان بيمار ،‌ نوميد ، افسرده ، بزهكار و ضد اجتماعی ،‌ معتاد و …. است.
• اكثريت افراد مبتلا به بيماری های روانی و اختلالات رفتاری ،‌ الكلی ، معتاد، فقير ،‌ از خود بيگانه ،‌ جانی و … در خانواده های پريشان رشد پيدا كرده اند.

مي توان ويژگيهای مهم خانواده های پريشان و خانواده سالم را چنين خلاصه كرد.

خانواده آشفته

در خانواده ارزش و احترامی كه هر فرد برای خود قائل است، در حد پائين می باشد.
• ارتباط ها غير مستقيم ، مبهم و كاملاً نادرست است.
• قواعد و مقررات خانواده ،‌ خشك ، نامردمی ، ناسازگار و هميشگی است.
• پيوند و رابطه با جامعه بسته ، مايوس كننده و ياس آور است و براساس ترس انجام مي گيرد.

خانواده سالم يا بالنده

سطح ارزش و احترامی كه هر فرد برای خود قايل است ، در حد معقول و منطقی می باشد.
• ارتباطها مستقيم ،‌ واضح ، صريح و مبتني بر درستكاری است.
• قواعد قابل انعطاف ، انسانی ، منطقی دستخوش تغيير است.
• پيوند با جامعه باز ، سالم و اميد بخش می باشد.