خانواده

انواع خانواده هاى امروزى

1 – خانوادهِ اتمى

‎خانوادههاى متشكل از پدر و مادرهاى تنى و فرزندان.

 

2خانوادهِ تك والدى

 

3 خانوادهِ چند نسلى ‎

خانوادهِ متشكل از افراد زير ١٨ سال تا بالاى ٦٥ سال.

 

4 خانوادهِ داراى فرزندان پرورشى و خواندگى.

 

5 خانوادهِ ازدواج نكرده

 

6 خانوادهِ مخلوط ‎- خانوادههاى مركب از فرزندان ناتنى يا از ازدواجهاى قبلى.

 

7 خانوادهِ مركب از پدر و مادر بزرگها و فرزندان.

 

8 خانوادهِ شامل والدين همجنس.

 

انواع خانواده ها از نظر نحوه تربيت كودك :

الف – خانوادهِ خشك و سخت گير ( والدين سخت گير و مستبد )

ب – خانوادهِ سهل گير و آسان گير

ج – خانوادهِ گسسته (‌ خانوادهِ پريشان )

د – خانوادهِ دمكرات (‌ خانوادهِ سالم )