آسیب ۶ تا ۱۸ ماهگی

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

آسیب ۶ تا ۱۸ ماهگی

اضطراب جدایی

• کودک انسانی بین ۶ تا ۱۸ ماهگی اگر به مدت حداکثر ۲۴ ساعت از مادرش
(مراقبت کننده اولیه که گاهی ممکن است مادر نباشد)
دور شود یکی از بزرگترین آسیبها را در زندگیش خواهد دید.
• زیرا در این دوران کودک نبودن مادر را با نیستی و مرگ او یکی میداند
• وقتی که مادر بعد از ۲۴ ساعت باز گردد کودک به او چسبیده و دیگر او را از ترس رها نمیکند
• مادر حتی برای یک خرید کوتاه مدت از خانه بدون سروصدای کودک نمیتواند خارج شود.

• به همین دلیل بسیار مهم است که در این دوران ۶ تا ۱۸ ماهگی

الف : مادر یا مراقبت کننده اولیه primary care نسبتا دائما کنار فرزند باشد
بطوریکه فرزند هرگاه که مادر را خواست به او دسترسی داشته باشد

ب: پدر و مادر هزاران بار بازی قائم موشک را با کودک خود بازی کنند
این یگی از مهمترین و اساسی ترین کارهای پدر و مادر است
و بازی از نوع ساده ان آغاز شود
بطوریکه در مراحل اولیه حتی قسمتهایی از بدن مادر هنگام قائم شدن پیدا باشد
تا کودک دچار اضطراب نشود و به آهستگی با این بازی به کودک بفهمانند
که نبود مادر به معنی مرگ او نیست

ج: بهتر است در این دوران افرادی که کنار کودک هستند تا آخر این دوران بمانند
و مثلا اگر مادربزرگی با خانواده شما زندگی میکند و میخواهد جدا شود بهتر است
این جدایی قبل از ۶ ماهگی یا بعد از ۱۸ ماهگی صورت بگیرد.

د: یادتان باشد اگر کودکتان آسیب اضطراب جدایی را دید
باید بسیار بسیار مراقب باشید تا بتوانید شاید این اضطراب را از فرزندتان بگیرید
لذا مثلا اگر کودکی دچار اضطراب جدایی است
رها کردن او در مهدکودک در حالیکه برای جدایی از مادرش بسیار بی قراری میکند
به مانند قطع عضوی از بدن او میباشد.