بچه لوس

بچه لوس

خیلی ها به اشتباه تصور میکنند بچه لوس بچه ای است که زیادی بهش محبت شده
• زیادی به انتظارات و توقعاتش پاسخ داده شده است

• در حالیکه میدانیم اتفاقا از نظر واقعی و علمی درست برعکس است
• یعنی بچه لوس فرزندی است که بهش محبت همیشگی و دائم داده نمیشه

• در واقع او تشنه و گرسنه محبت است
• لذا اگر اون محبت و توجه کافی بهش داده بشه اون بچه دیگه لوس نمیشه.