فهم خوب و بد

کودک تا ۴ سالگی خوب و بد رو نمیفهمه

فهم خوب و بد:

• شما میدونید اگر یک بچه ۲۴ یا ۳۰ ماهه اسباب بازی خودشو از دست بچه دیگری بگیره
• بعدا اون بچه رو در حال گریه ببینه
• احتمالا هیچ ارتباطی بین کار خودش و گریه اون بچه نمیبینه
• فقط تعجب میکنه که چرا اون داره گریه میکنه

• اگه شما بهش بگید گریه اون بچه بخاطر اینه که تو اسباب بازی رو از دستش گرفتی
• متوجه ارتباط این موضوع ها با هم نمیشه

• لذا به بچه های تا ۴ سال شاید بتواند درست و غلط را تا حدودی آموخت
• اما مساله خوب و بد بودن در زندگی اونها معنایی نداره
• قابل آموختن نیست

• لذا وظیفه پدر و مادر مواظبت و مراقبت از فرزندشون تا ۴ سالگی در جهت تجاوز به حریم و حقوق دیگران است
• زیرا اگر کودک را به حال خود بگذارید و یا اگر رفتار بدی رو آموخته باشه به راحتی میتونه به دیگران آسیب بزنه.