بین ۷ تا ۱۳ سالگی

بین ۷ تا ۱۳ سالگی

 

همانطور كه داشتن یك پیانو شما را به یك پیانیست تبدیل نمیكند،

داشتن فرزند نیز از شما پدر و مادر نمی سازد.

• پدر و مادر یا خادم هستند یا خائن؛
• اشكال و گرفتاری کار اینجاست که :
وقتی خاىن هستند، بیش از همیشه تصور میکنند که خادم بودند
و زحمت زیادی برای بچه هاشون کشیدند
و خیلی خیلی بچه هاشونو دوست داشتند.

 

فهرست مطالب:

بین ۷ تا ۱۳ سالگی
اخلاق-عدالت- قانون-هنجارها
مراحل رشد اخلاقی
تاکید ترتیبی در اصول اخلاقی
قدرت و عدالت و مجازات

اخلاق در نظر و عمل

ارتباط قانون و اخلاق
هیجانات در رشد اخلاقی

رشد ادراکی یا عقل

آموزش و پرورش
چار چوب پرورش و تعلیم و تربیت
 بریدن بند ناف روانی
احساس جنسی کودکان
 چند نکته بسیار مهم