احساس بد کودک

احساس بد کودک انسانی درباره خودش

• اشکال کار کودک انسانی اینه که جز در موارد استثنایی حتی وقتی پدر و مادر باهاش بد رفتاری میکنند
و بهش بد میکنند باز هم اون کودک به این نتیجه میرسه که من بدم و

من موجود خوب و دوست داشتنی نیستم
که پدر و مادرم با من این کارو میکنند

• به همین دلیل هستش که ته وجود اکثر مردم دنیا نوشته شده من خوب نیستم
• و تمام فریاد و هدف زندگیشون اینه که مردم اونها رو خوب و دوست داشتنی بدونند.

• پدر و مادر حتما در مقابل بچه هاشون باید حرف و عملشون یکی باشه و الا به بچه ها آسیب میزنه.