انواع تولد

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

انواع تولد

ما از نظر علمی ۵ نوع تولد داریم:

1- تولد سلولی :

• وقتی که نطفه در بدن مادر بسته میشه • در واقع همینجا کار ارث تموم میشه  • انچه که در رحم مادر اتفاق میفته، رو ما تاثیر محیط میشناسیم

• اگر پدر و مادر 6 ماه قبل از بوجود اومدن نطفه اصولی رو از نظر فیزیکی و روانی رعایت کنند که اخرین مراحل اسپرم و تخمک بصورتی بوجود بیاد که بهترین خودش باشه،  میتونه تاثیر بسیار با ارزشی در زمینه های فیزیکی و روانی فرزندشون داشته باشه

2- تولد زیستی :

• زمانیکه کودک از رحم مادر بیرون میاد

3- تولد روانی :

• حدود یک سالگی است  • کودک خودش رو به عنوان یک فرد از دیگران تفکیک میکنه

4- تولد اجتماعی :

• حدود ۵ تا ۶ سالگی است • فرد متوجه میشه تنها در جهان زندگی نمیکنه • دیگران از نظر فکر و احساس و اندیشه با او متفاوت هستند

5- تولد انسانی :

• حدود ۱۶ یا ۱۸ سالگی است • زیرا تمام مراحل رشد در حد ممکن و لازمش اتفاق افتاده • کودک انسانی در ۱۸ سالگی به عنوان انسان شناخته میشه.
• البته امروز گفته میشه در حدود ۲۱ تا ۲۲ سالگی است که تغییرات بنیادی و اساسی در فرد صورت میگیرد

• از نظر علمی میدونیم اگر پدر و مادر ۱۵ ماه قبل از تولد فرزندشون ، یعنی ۶ ماه قبل از اینکه اقدام به بچه دار شدن بکنند اسید فولیک مصرف کنند بهره هوشی فرزندشون رو ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش میدهند

• از ۲۳ جفت کروموزوم ۲۲ تای انها غیر جنسی و شبیه هم هستند و فقط جفت بیست و سوم حاوی کروموزم جنسی است که در زنان XX و در مردان XY است.  همه سلولهای جنسی که در زنان تشکیل میشود کروموزوم X را منتقل میکنند .
• سلولهای جنسی در مردان کروموزوم X و Yرا در بصورت سلولهای اسپرم جداگانه حمل میکنند.  بنابراین جنسیت جنین به این صورت تعیین میشود که اسپرم ناقل X تخمک را بارور میسازد یا اسپرم ناقل Y .