انواع کودکان

انواع کودکان

کودکان سه دسته اند :

۱-کودکان راحت و ساده :
• پدر و مادر با خواب کودک مساله و مشکلی پیدا نمیکنند.
• موجودی که مخصوصا با موضوع های تازه و یا افراد جدید به راحتی برخورد میکنه
• دستورات یا توصیه ها یا اموزشها رو به راحتی میپذیره
• به گونه ای سریع خودشو با محیط سازگار میکنه

۲-کودکان نیمه سخت :
• کودکانی که اگر پدر و مادر قوانین مربوط به پرورش و تربیت را در موردشان رعایت کنند
• نظم رو در خانه برقرار کنند و به کودک در این زمینه آسیبی نزنند
• کودک توان اینو پیدا میکنه که شب بتونه بخوابه
• کودکی که در ابتدا مخالفت میکنه اما بعد به سازگاری تن در میده
• شرایط و وضعیت جدید رو گرچه همچنان نق و ناله ای داره میپذیره
• نگاه او اصولاً به موضوع های زندگی کمی بد و منفی است
• اما بعد از اینکه خاطرش آسوده میشه اونوقت میتونه خودشو با محیط سازگار کنه .

۳-کودکان سخت یا مشکل :
• متاسفانه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بچه ها بد خوابند
• تقریبا همه کوششهای ما بی نتیجه است
• در این زمان برخی پزشکان توصیه برخی آرام بخشها رو میکنند
• تا کودک به نوعی این دوران بحرانی رو پشت سر بگذاره و به آرامشی برسه
• متاسفانه این بچه ها در نوجوانی و جوانی هم میتوانند در این زمینه مسائل و مشکلاتی پیدا کنند.
• موجودی که برخورد یا پاسخ اولیه او ” نه ” و منفی است
• سر سازگاری و کنار اومدن نداره
• با هر موضوع تازه ای مخالفه
• انچه رو که به عنوان قاعده و طریقه رفتار است رو به راحتی نمیپذیره
• حتی با کارهای روتین و تکراری حتی بعد از بارها و بارها مخالفت میکنه
• در نتیجه کار را برای پدر و مادر در جهت تغذیه و خواب و نظافت بسیار مشکل میکنه
• حتی در جهت بازی کردن غالب اوقات کار به قهر و اختلاف و ناراحتی کشیده میشه