تجاوز روانی

پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

تجاوز روانی

تجاوز جنسی غیر فیزیکی

none physical sexual abuse

پدر و مادر باید دوست فرزندانشان باشند.

• فرزندشان هروقت هر حرفی که خواست، راحت و آسوده باید بتواند به پدر و مادر خود بگوید.

یعنی قبل از انکه مسائلِ خود را با دوستش یا معلمش مطرح کند، به راحتی و بدون ترس با پدر و مادر خود در میان بگذارد.

ولی هیچگاه هیچگاه هیچگاه، هیچ پدر و مادری حق ندارد فرزندش را به عنوان دوست خود انتخاب کند.

• بدین معنی که :

در مطالعات سالیان دراز متوجه شدند که کودکانی هستند که کلیه ۱۵ علامت تجاوز جنسی در کودکی را از خود نشان میدهند.  ولی هرچه گذشته آنها را بررسی کردند، هیچ سابقه تجاوز جنسی در تاریخ زندگی آنها پیدا نکردند. تا در نهایت متوجه شدند اینها کودکانی بودند که نقش دوست یا همسر یا جاسوس را برای پدر یا مادر بازی میکردند. و پدر و مادر مسائل و مشکلات خود را با کودکشان در میان میگذاشتند یا با کودک خود درد و دل میکردند.

• لذا ما قرار است دوست بسیار صمیمی فرزندانمان باشیم.  ولی آنها قرار نیست نقش دوست یا همسر ما را داشته باشند .