فکر یا گفتگوی درونی

فکر یا گفتگوی درونی

• میدانیم تجربه مادری بر اینکه چطور دسته ای از ژنهای نوزاد فعال بشوند تاثیر میگذارد.

2016-03-29 09.31.45
• پژوهشهای اخیر بر روی کودک آزاری یا بی توجهی به کودک
یا تاثیرات ویران سازی را روی مغز در حال رشد کودک نشان داده است .
مغزی کوچکتر با رشد کم جسم پینه ای و رشد ناقص فیبرهای گابا برخی از نتایج آن است
که سرچشمه احتمالی تمام این مشکلات را ترشح زیاد از حد هورمونهای تنش زا میدانند.