مصادیق کودک آزاری

مصادیق کودک آزاری:

• قرار دادن کودک در مکانهای ترسناک
• محروم کردن کودکان از بازی و تفریح
• تنها گذاشتن کودک در منزل
• اخراج از منزل و طرد کودک
• اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک
• عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک
• مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک
• طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه
• سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران
• به توجهی به بهداشت ، تغذیه و پوشاک کودک
• بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک
• استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان
• محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم
• استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک
• مشاجرات خانوادگی در حضور کودک
• استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک
• کتک زدن و تنبیه جسمی کودک

 

مقاله ای جالب توجه در خصوص رفتار والدین، کودکان و اینترنت:

The Ultimate Parent Guide for Protecting Your Child on the Internet