نمیدونم نمیفهمم اشتباه کردم

بگویید نمیدونم نمیفهمم یا اشتباه کردم

نمیدونم نمیفهمم اشتباه کردم:

• یک پدر و مادر اون زمانی میتونند کار تربیتی رو به درستی انجام بدهند که اقلا روزی یکبار به کودکشون این پیامو بدهند که من نمیدونم نمیفهمم یا اشتباه کردم.

• و هفته ای یکبار از او بخاطر اشتباهی که کردند معذرت بخواهند تا اینکه کودک به این نتیجه برسه که پدر و مادر هم مثل من انسانند و اشتباهکار.

• نه اینکه تنها گناهکار و نادان و اشتباهکار جهان منم . پس من پسر یا دختر بدی هستم.