نکاتی بسیار مهم

نکاتی بسیار مهم برای پدران و مادران

• پدری و مادری یعنی مسئولیت، وظیفه و تکلیف؛

• پدری و مادری نه حق است و نه امتیاز.
  دوران این حرفها به سر آمده است.

• از نظر تولید، پدر و مادر بودن کار مشکلی نیست.

• در کنار فرزندان، پدر و مادر هم می توانند رشد می کنند.

• از خودتان داستان نسازید که من پدر یا مادر خوبی بودم ولی هر ۴ فرزندم بد بار آمدند.
• اگر شما اینقدر خوب بوده اید چرا بچه ها بد بار آمده اند؟

• پس یا بچه ها اشکال دارند یا شما آنها را بد بار آورده اید.