انواع داروهای روانپزشکی

انواع داروهای روانپزشکی

Psychiatric Medication

Psychiatric medication 1

• داروهای روان‌پزشکی در گذشته به چهار طبقهٔ اصلی تقسیم می‌شدند:

o داروهای ضد اضطراب، Anxiolytics
o داروهای ضد روان پریشی، Antipsychotics
o داروهای تثبیت کنندهٔ خلق، Mood stabilizers
o داروهای ضد افسردگی، Antidepressants
بعلاوه:
o داروهای محرک ، Stimulants
o داروهای آرام بخش، Depressants- hypnotics, sedatives, anesthetics

• اگرچه اکنون دیگر در منابع علمی این تقسیم بندی چندان پذیرفته نیست و بسیاری از داروها کاربرد چندگانه دارند، ولی با توجه به ساده و مفید بودن این تقسیم بندی هنوز هم گاهی از آن برای آشنایی کلی با داروها استفاده می‌شود.

1. داروهای ضداضطراب Anxiolytics

• داروهای ضد اضطراب علاوه بر ایجاد احساس بر طرف شدن تنش عضلانی myorelaxants ، احساس آرامش و آسودگی را نیز به همراه می‌آورند.
این داروها در درمان اختلال‌های اضطراب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

• معروفترین خانواده از این دسته داروها بنزودیازپین ها benzodiazepines هستند که تعدادی از شناخته شده ترین داروهای این دسته عبارتند از:

o دیازپام، Diazepam (Valium)

o کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide (Librium)

o آلپرازولام Alprazolam (Xanax)

o کلونازپام Clonazepam (Klonopin)

o لورازپام Lorazepam (Ativan)

این داروها با اثر بر گیرنده‌های گابا GABA که نوعی انتقال دهنده عصبی یا نوروترنسمیتر neurotransmitter مهاری در مغز می‌باشد،  شلیک نورونی را کاهش می‌دهند و باعث کاهش فوری اضطراب می‌شوند.
پروپرانولول propranolol در واقع از دسته داروهای ضداضطراب نیست ولی با کاهش علایم فعالیت سمپاتیک می‌تواند تاحدودی اثر ضداضطرابی داشته باشد.

2. داروهای ضدروان پریشی Antipsychotics

• داروهای ضد روانپریشی، یا آنتی سایکوتیک ها برای درمان اختلال‌هایی مانند اسکیزوفرنی schizophrenia ساخته شده‌اند، اما در درمان اختلالات دیگری مثل تیک و به عنوان درمان کمکی در اختلالات خلقی هم کاربرد دارند.

این گونه داروها تأثیر آرام کننده یا آرام بخش زیادی دارند.  تأثیر اصلی این گونه داروها کاهش و یا حذف نشانه‌های روان پریشی از جمله توهم، هذیان، رفتارها و گفتارهای آشفته، گوشه گیری و بی احساسی است و صرفاً برای آرام نگاهداشتن بیماران ساخته نشده‌اند.

o کلروپرومازین Chlorpromazine (Thorazine) ،

o فلوپنتیزول، Flupenthixol (Fluanxol)

o تیوریدازین Thioridazine (Melleril) ،

o هالوپریدول Haloperidol (Haldol) ،

o تلوپروئوفلازین Trifluoperazine (Stelazine) ،

o پرفنازین Perphenazine (Trilafon) ،

o آلانزاپین Olanzapine (Zyprexa) ،

o کلوزاپین Clozapine (Clozaril) ،

o ریسپریدون، Risperidone (Risperdal)

o کوثتیاپین Quetiapine (Seroquel) ،

o زیپراسیدون Ziprasidone (Geodon)

o آری پیپرازول Aripiprazole (Abilify)

از جمله داروهای ضدروان پریشی هستند.

Psychiatric medication3

3. داروهای تثبیت کنندهٔ خلق Mood stabilizers

• داروهای تثبیت کننده ی خلق ، درمان اصلی برای بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی است.
o لیتیوم، Lithium carbonate (Carbolith)

o والپروات سدیم، Valproic acid, and salts (Depakine, Depakote)

o کاربامازپین Carbamazepine (Tegretol)

اصلی ترین داروهای تثبیت کننده خلق هستند.

• داروهای دیگری مثل:
o لاموتریژین Lamotrigine (Lamictal)

o زونیسامید. هم از این دسته داروها هستند ولی معمولاً در خط اول درمان قرار ندارند.

o سه داروی اول هم روی دوره‌های شیدایی اثر دارند و هم دوره‌های افسردگی، اما لاموتریژین بیشتر در درمان دوره‌های افسردگی موثر است.

o هر یک از این داروها اشکال دارویی و اسامی تجاری مختلفی دارند. مثلاً برخی از اسامی دیگر والپروات سدیم عبارتند از دپاکین، اورلپت و دی والپروئکس.

4. داروهای ضد افسردگی Antidepressants

• داروهای ضد افسردگی ، برای درمان اختلال‌های افسردگی ساخته شده‌اند، اما در واقع در درمان بسیاری از اختلالات دیگر روانپزشکی مثل اختلالات اضطراب، اختلالات خوردن و اختلالات کنترل تکانه هم کاربرد دارند.

کسانی که از افسردگی رنج می‌برند، معمولاً با یکی از انواع داروهای ضدافسردگی درمان می‌شوند.  برخلاف بنزودیازپین ها هیچ کدام از این داروها باعث ایجاد وابستگی یا اعتیاد به دارو نمی‌شوند. البته این به آن معنی نیست که در هر زمانی و به صورت ناگهانی می‌توان دارو را قطع کرد. قطع ناگهانی دارو ممکن است عوارض گذرایی داشته باشد که برای چند روز فرد را آزرده کند.

انواع داروهای ضدافسردگی عبارتند از:

۱. ضد افسردگی های سه حلقه ای: (از این جهت سه حلقه‌ای نامیده می‌شوند که در ساختار شیمیایی آن‌ها سه حلقه وجود دارد)

o ایمی پرامین،
o آمی تریپتیلین
o نورتریپتیلین.

۲. مهار کننده های مونو آمین اکسیداز (MAO) مانند:

o ترانیل سیپرومین، Tranylcypromine (Parnate), MAOI
o فنلزین Phenelzine (Nardil), MAOI
o سلژیلین.

که باید مصرف کنندگان این دسته دارویی از غذاهای حاوی تیرامین مانند پنیرهای پرورده اجتناب کنند.

۳. مهارکننده های انتخابی سروتونین (SSRI)، جذب مجدد سروتونین را در سیناپس بازداری می‌کنند. SSRIها عوارض جانبی کم‌تری دارند مانند :

o فلوکستین، Fluoxetine (Prozac), SSRI
o پاروکستین  Paroxetine (Paxil, Seroxat), SSRI و داروهای جدیدتر مانند:
o ستالوپرام Citalopram (Celexa), SSRI
o سرترالین. Sertraline (Zoloft), SSRI

ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای و بازدارنده‌های MAO از طریق مکانیسم‌های گوناگونی اثر می‌کنند،  اما به نظر می‌رسد که هر دو با افزایش عمل نوراپی نفرین و سروتونین افسردگی را کاهش می‌دهند.

5. داروهای محرک ، Stimulants

o Methylphenidate (Ritalin, Concerta), a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor
o Dexmethylphenidate (Focalin), the active dextro-enantiomer of methylphenidate
o Mixed amphetamine salts (Adderall), a 3:1 mix of dextro/levo-enantiomers of amphetamine
o Dextroamphetamine (Dexedrine), the dextro-enantiomer of amphetamine
o Lisdexamfetamine (Vyvanse), a prodrug containing the dextro-enantiomer of amphetamine
o Methamphetamine (Desoxyn), a potent but infrequently prescribed amphetamine

Psychiatric medication 2
6. داروهای آرام بخش، Depressants– hypnotics, sedatives, anesthetics

o Nitrazepam (Mogadon), hypnotic
o Temazepam (Restoril), hypnotic
Z-drug
o Eszopiclone (Lunesta)
o Zaleplon (Sonata)
o Zolpidem (Ambien, Stilnox)
o Zopiclone (Imovan)

بیشتر در برگه بعد …..

 

دریافت مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان بصورت  pdf

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »