سه انقلاب

سه انقلاب

در طول تاریخ روان پزشکی ۳ انقلاب بزرگ روی داد:

1. -انقلاب اول با برداشتن غل و زنجیر از دیوانگان توسط پینل آغاز شد.

2. -انقلاب دوم با نظریه فروید شروع شد.

3. -انقلاب سوم کشف داروهای روان پزشکی بود.

Sigmund Freudفروید