رویکردهای شاخص

 رویکردهای شاخص و نظریه های مهم در روان شناسی

 

آلفرد آدلر

نظریه شخصیتماهیت انسان مفهوم اضطراب و بیماری روانیاحساس حقارت وعقده حقارتاثر ترتیب تولد انسان نظریه ی آسیب شناسی روانینظریه ی فرایند های درمانیفرایند درمانتکنیک های روانشناسی فردنگر

 

آنتونی گیدنز

تعریف دین و ادیان –  نظر فویرباخ، مارکس، دورکیم، و وبر درباره دینانواع سازمان ها و بنیادهای دینیجنبش های نوین و بنیاد گرایی دینی رسانه، هوش، و آموزش و پرورشحکومت و سیاستسازمان و بوروکراسی کار و شغلطبقه اجتماعی و نابرابرینظریه های قشربندیخانواده جنسیت و گرایش جنسی کنش متقابل اجتماعیجامعه شناسی بدن و طب جایگزیننظریه ساختاربندیمدرنیته و پیامدهای آنخلاصه نظریه های آنتونی گیدنزخلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز فرهنگ، فرد و کنش متقابل اجتماعی ساخت های قدرت- قسمت اول ساخت های قدرت- قسمت دوم نهادهای اجتماعی-قسمت اولنهادهای اجتماعی-قسمت دوم دگرگونی اجتماعی در جهان امروز

 

کلاین، بالبی و اينسورث

مفاهیم نظریه دلبستگی و كردارشناسینظریه دلبستگی بالبیارتباط نظریه دلبستگی با نظریه های دیگر علایم و مراحل دلبستگیارزیابی دلبستگی انواع و طبقه‌بندی دلبستگی روش‌های فرزند پروری و دلبستگیتأثیر دلبستگی‌ بر شخصیت و زندگی آینده افرادآسیب شناسی روانی دلبستگیاختلال اضطراب جدایی از مادراختلال استرس پس آسیبی و اختلال دلبستگی واکنشی دلبستگی کودکان زیر دو سال را جدی بگیریدپیامدهای مفید نظریه دلبستگیرابطهِ پاسخ‌ دهی با دلبستگیسبک های دلبستگی و عشق رمانتیکرابطه دلبستگی با رضایتمندی زناشویی كودك

 

کارل راجرز

دیدگاه های راجرز

مفاهیم بنیادی نظریه راجرز

ماهیت انسان و روان درمانی

رویكرد مراجع محوری

پدیدارشناسی انسانی و خود شكوفایی

شاخص‌های عمده روان درمانی

نظریه فرد مدار

ویژگی های افراد کامل

بیست و دو فراز از راجرز

 

پرلز-  کافکا-  کهلر-لِوین

تعریف، تاریخچه و واژه‌های گشتالت

پدیدارشناسى: زمینه پیدایش گشتالت

مفاهیم اساسی گشتالت درمانی

ریشه های فلسفی و تجربی گشتالت درمانی

یادگیری و گشتالت

روانشناسی گشتالت

فنون گشتالت درمانی

فرایند گشتالت درمانی

پرلز و گشتالت درمان

 

آرتور جانوف

فریادهای اولیه

مبانی درمان اولیه

ریشهِ عصبیت

صحنه های اولیه

اجتناب از رنج

تنش

سیستم های دفاعی

ماهیت احساس

روان نژندی و تنفس

معنایِ زندگی

فریاد در کابوس

عشق

حسادت

ترس و هراس

خودکشی و رنج

اعتیاد

چاقی و پرخوری

درمان اولیه

 

ریموند کاتل

پژوهش های کتل

ارزیابی و آزمون های روانی درنظریه كتل

شخصیت و انگیزش و اِرگ از دیدگاه کتل

رشد و تیپ های شخصیت از دیدگاه کتل

کتل و بیماری های روانی

برداشت کتل از ماهیت انسان

 

آلبرت اِلیس

رفتار درمانی عقلانی-هیجانی

خطاهای شناختی

نظریه شخصیت وآسیب شناسی

فرایند درمان عقلانی-هیجانی

 

فرانکل و یالوم

انسان در جستجوی معنا

گزیده حرف های یالوم

مصاحبه با ویکتور فرانکل در ۹۰ سالگی

 

اریک فروم

آزادی یا امنیت

منش و شخصیت انسان

نیازهای روان‌ شناختی

تیپ های شخصیت

روان درمانی

انواع عشق

عشق های روان‌نژندانه

عشق واقعی و هنر عشق

 

آلبرت بندورا

نظریه یادگیری

چگونگی یادگیری اجتماعی

نقدی بر نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه سرمشق گیری

نظریه یادگیری شناختی

نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی

خودكارآمدی

نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان

 

سالیوان

.

ویگوتسکی

نظریّه رشد اجتماعی- فرهنگی

رشد شناختی

رشد زبان و یادگیری

روش شناسی ویگوتسکی

نظریه آموزشی لو ویگوتسکی

مقایسه پیاژه و ویگوتسکی

 

لاکان

درگیری با جامعه روانکاوی

درگاه خیالی

امیال انسانی

چگونه لکان بخوانیم؟

مقدماتی بر روانکاوی لکان

نظریه روانکاوی ژاک لکان

ذات‌گرایی اجتماعی و دین

جنسیت

در ستایش اختگی

اصل لذت

بحران ارضا

انسان برزخی

زبان

زبان و گفتوگو

گفتمان

در ستایش عشق

گفتمانِ اشتیاق

زن سنتوم مرد

روانکاوی لاکانی

روانکاوی افراد عصبی

روانکاوی افراد هیستریک و موضوع سکسوالیته

جنون بدبینی و روان‌گسیختگی

عصبیت، وسواس و انحراف جنسی

بحران روانکاوی

Jacques Lacan Biography

خلاصه كتاب «ژاك لاكان» نوشته‌ شون هومر

چرا ژاک لکان؟

امر خیالی

امر نمادین

عقده‌ی ادیپ و معنای فالوس

سوژه‌ی ناخودآگاه

امر واقع

تفاوت جنسی

 

ویلیام گلاسر

گلاسر و تئوری انتخاب

خلاصه كتاب تئوری انتخاب

واقعیت درمانی

تبیین نظریه واقعیت درمانی

اعتیاد مثبت

ازدواج بدون شکست

تئوری انتخاب و بیماری روانی

خلاصه نظریات گلاسر

 

ژان پیاژه

مفاهیم پایه در نظریه پیاژه

نظریه رشد مرحله‌ای

تحول شناختی کودکان

نظریه پیاژه در اخلاق

 

 رانک و  می

روان نژندی، عشق، س.. و مرگ

اراده

آرزو و اراده، تصمیم و انتخاب، برای تغییر

عشق، محبت، غریزه، نیاز، میل

اضطراب و وابستگی

آزادی و قدرت درون

در جستجوی حقیقت

از میان کتاب های رنک

 

اریک برن

تحلیل رفتار متقابل

پیش‌نویس زندگی

مثلث کارپمن

 

اریک اریکسون

رشد در بزرگسالی

مراحل روانی اجتماعی

ضعف های بنیادی

پژوهش درباره نظریه اریکسون

 

الیزابت لافتوس

حافظه کاذب

شهادت شهود عینی

روانشناسی اعترافات دروغین

 

پل اکمن

هیجانات مشترک و اختصاصی

روان شناسی دروغ

شناخت دروغگو از طریق زبان بدن

 

ویلیام جیمز

زندگی، آرا و آثار ویلیام جیمز -۱

زندگى، آرا و آثار ویلیام جیمز -۲

دیدگاه های فلسفی و اخلاقی جیمز

مخالفت جیمز با عنصرگرایان

 

وونت و تیچنر

ساخت‌گرایی-۱

ساخت‌گرایی-

۲

هنری مورای

نظریه نیازها

تقسیم بندی شخصیت

 پاولف و واتسون

نظریه شرطی سازی کلاسیک

نظریه یادگیری پاولف

واتسون و آغاز روانشناسی رفتارگرایی

فِرِد اسکینر

رفتار درمانی اسکینر

نظریه شخصیت اسکینر

کنترل اجتماعی اسکینر

مدلهای رفتاری افسردگی اسکینر

 

جرج کِلی

نظریه سازه شخصی

سازه گرایی واقع گرایانه

تعصب و انسان سالم

 

کارل یونگ

نظریه شخصیت یونگ

تیپ‌های شخصیت یونگ

سیستم های شخصیتی یونگ

رشد شخصیت یونگ

تفاوت فروید و یونگ

 

هانس آیسنک

نظریه شخصیت آیزنك

نظریه صفاتی پنج عامل شخصیت

 

راتـر و  میشل

نظریه یادگیری اجتماعی راتر

آزمایش شیرینی مارشمالو

نظریه شخصیت میشل

والتر میشل و ترک سیگار

 

کلونینجر و گِری

نظریه روان-زیست شناختی شخصیت جفری گری

مدل هفت عاملی روانی-زیست شناختی شخصیت رابرت کلونینجر

 

گوردن آلپورت

نظريه شخصيت آلپورت

رویکرد صفات آلپورت

آلپورت و بحث انگیزش

آلپورت و بحث ارزش ها

آلپورت و شخصیت بالغ و سالم

خلاصه اهم نظرات آلپورت

 

آرون بک

لوین و  فستینگر

سالومون اش

کارن هورنای

استنلی میلگرام

ساندور فرنزی

 

 

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »