رویکردهای شاخص

 رویکردهای شاخص و نظریه های مهم در روان شناسی

 

آلفرد آدلر

نظریه شخصیتماهیت انسان مفهوم اضطراب و بیماری روانیاحساس حقارت وعقده حقارتاثر ترتیب تولد انسان نظریه ی آسیب شناسی روانینظریه ی فرایند های درمانیفرایند درمانتکنیک های روانشناسی فردنگر

 

آنتونی گیدنز

تعریف دین و ادیان –  نظر فویرباخ، مارکس، دورکیم، و وبر درباره دینانواع سازمان ها و بنیادهای دینیجنبش های نوین و بنیاد گرایی دینی رسانه، هوش، و آموزش و پرورشحکومت و سیاستسازمان و بوروکراسی کار و شغلطبقه اجتماعی و نابرابرینظریه های قشربندیخانواده جنسیت و گرایش جنسی کنش متقابل اجتماعیجامعه شناسی بدن و طب جایگزیننظریه ساختاربندیمدرنیته و پیامدهای آنخلاصه نظریه های آنتونی گیدنز

خلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز

جامعه شناسی، مسائل و دیدگاه ها –  فرهنگ، فرد و کنش متقابل اجتماعی ساخت های قدرت- قسمت اول ساخت های قدرت- قسمت دوم نهادهای اجتماعی-قسمت اولنهادهای اجتماعی-قسمت دوم دگرگونی اجتماعی در جهان امروز

 

کلاین، بالبی و اينسورث

مفاهیم نظریه دلبستگی و كردارشناسینظریه دلبستگی بالبیارتباط نظریه دلبستگی با نظریه های دیگر علایم و مراحل دلبستگیارزیابی دلبستگی انواع و طبقه‌بندی دلبستگی روش‌های فرزند پروری و دلبستگیتأثیر دلبستگی‌ بر شخصیت و زندگی آینده افرادآسیب شناسی روانی دلبستگیاختلال اضطراب جدایی از مادراختلال استرس پس آسیبی و اختلال دلبستگی واکنشی دلبستگی کودکان زیر دو سال را جدی بگیریدپیامدهای مفید نظریه دلبستگیرابطهِ پاسخ‌ دهی با دلبستگیسبک های دلبستگی و عشق رمانتیکرابطه دلبستگی با رضایتمندی زناشویی كودك

 

کارل راجرز

دیدگاه های راجرزمفاهیم بنیادی نظریه راجرزماهیت انسان و روان درمانیرویكرد مراجع محوریپدیدارشناسی انسانی و خود شكوفاییشاخص‌های عمده روان درمانینظریه فرد مدار –  ویژگی های افراد کامل بیست و دو فراز از راجرز

 

پرلز-  کافکا-  کهلر- لِوین

تعریف، تاریخچه و واژه‌های گشتالتپدیدارشناسى: زمینه پیدایش گشتالتمفاهیم اساسی گشتالت درمانیریشه های فلسفی و تجربی گشتالت درمانییادگیری و گشتالتروانشناسی گشتالتفنون گشتالت درمانیفرایند گشتالت درمانیپرلز و گشتالت درمان

 

آرتور جانوف

فریادهای اولیهمبانی درمان اولیه ریشهِ عصبیتصحنه های اولیهاجتناب از رنجتنشسیستم های دفاعیماهیت احساسروان نژندی و تنفسمعنایِ زندگیفریاد در کابوسعشقحسادتترس و هراسخودکشی و رنجاعتیادچاقی و پرخوریدرمان اولیه

 

ریموند کاتل

پژوهش های کتلارزیابی و آزمون های روانی درنظریه كتلشخصیت و انگیزش و اِرگ از دیدگاه کتلرشد و تیپ های شخصیت از دیدگاه کتلکتل و بیماری های روانیبرداشت کتل از ماهیت انسان

 

آلبرت اِلیس

رفتار درمانی عقلانی-هیجانیخطاهای شناختینظریه شخصیت وآسیب شناسیفرایند درمان عقلانی-هیجانی

 

فرانکل و یالوم

انسان در جستجوی معنا گزیده حرف های یالوممصاحبه با ویکتور فرانکل در ۹۰ سالگی

 

اریک فروم

آزادی یا امنیتمنش و شخصیت انسان –  نیازهای روان‌ شناختیتیپ های شخصیتروان درمانی –  انواع عشقعشق های روان‌نژندانهعشق واقعی و هنر عشق ورزیدن

 

آلبرت بندورا

نظریه یادگیریچگونگی یادگیری اجتماعینقدی بر نظریه یادگیری اجتماعینظریه سرمشق گیرینظریه یادگیری شناختینظریه یادگیری شناختی-اجتماعیخودكارآمدینقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان

 

سالیوان

.

ویگوتسکی

نظریّه رشد اجتماعی فرهنگیرشد شناختیرشد زبان و یادگیریروش شناسی ویگوتسکینظریه آموزشی لو ویگوتسکیمقایسه پیاژه و ویگوتسکی

 

ژاک لاکان

درگیری با جامعه روانکاویدرگاه خیالیامیال انسانیچگونه لکان بخوانیم؟مقدماتی بر روانکاوی لکاننظریه روانکاوی ژاک لکانذات‌گرایی اجتماعی و دینجنسیت در ستایش اختگیاصل لذتبحران ارضاانسان برزخیزبانزبان و گفتوگوگفتماندر ستایش عشقگفتمانِ اشتیاقزن سنتوم مردروانکاوی لاکانیروانکاوی افراد عصبیروانکاوی افراد هیستریک و موضوع سکسوالیتهجنون بدبینی و روان‌گسیختگیعصبیت، وسواس و انحراف جنسیبحران روانکاویبیوگرافی Jacques Lacan  خلاصه كتاب «ژاك لاكان» نوشته‌ شون هومر: چرا ژاک لکان؟امر خیالیامر نمادینعقده‌ی ادیپ و معنای فالوسسوژه‌ی ناخودآگاهامر واقعتفاوت جنسی

 

ویلیام گلاسر

گلاسر و تئوری انتخاب –  خلاصه كتاب تئوری انتخابواقعیت درمانیتبیین نظریه واقعیت درمانیاعتیاد مثبتازدواج بدون شکستتئوری انتخاب و بیماری روانیخلاصه نظریات گلاسر

 

ژان پیاژه

مفاهیم پایه در نظریه پیاژه –  نظریه رشد مرحله‌ایتحول شناختی کودکاننظریه پیاژه در اخلاق

 

 رانک و  می

روان نژندی، عشق، س.. و مرگارادهآرزو و اراده، تصمیم و انتخاب، برای تغییرعشق، محبت، غریزه، نیاز، میلاضطراب و وابستگیآزادی و قدرت دروندر جستجوی حقیقتاز میان کتاب های رنک

 

اریک برن

تحلیل رفتار متقابلپیش‌نویس زندگیمثلث کارپمن

 

اریک اریکسون

رشد در بزرگسالیمراحل روانی اجتماعیضعف های بنیادیپژوهش درباره نظریه اریکسون

 

الیزابت لافتوس

حافظه کاذبشهادت شهود عینیروانشناسی اعترافات دروغین

 

پل اکمن

هیجانات مشترک و اختصاصیروان شناسی دروغشناخت دروغگو از طریق زبان بدن

 

ویلیام جیمز

زندگی، آرا و آثار ویلیام جیمز -۱زندگى، آرا و آثار ویلیام جیمز –  ۲دیدگاه های فلسفی و اخلاقی جیمزمخالفت جیمز با عنصرگرایان

 

وونت و تیچنر

ساخت‌گرایی- ۱ساخت‌گرایی- ۲

 

هنری مورای

نظریه نیازهاتقسیم بندی شخصیت

 

 پاولف و واتسون

نظریه شرطی سازی کلاسیکنظریه یادگیری پاولف  –  واتسون و آغاز روانشناسی رفتارگرایی

 

فِرِد اسکینر

رفتار درمانی اسکینرنظریه شخصیت اسکینرکنترل اجتماعی اسکینرمدلهای رفتاری افسردگی اسکینر

 

جرج کِلی

نظریه سازه شخصیسازه گرایی واقع گرایانهتعصب و انسان سالم

 

کارل یونگ

نظریه شخصیت یونگتیپ‌های شخصیت یونگسیستم های شخصیتی یونگرشد شخصیت یونگتفاوت فروید و یونگ

 

هانس آیسنک

نظریه شخصیت آیزنكنظریه صفاتی پنج عامل شخصیت

 

راتـر و  میشل

نظریه یادگیری اجتماعی راترآزمایش شیرینی مارشمالونظریه شخصیت میشل  – والتر میشل و ترک سیگار

 

کلونینجر و گِری

نظریه روان-زیست شناختی شخصیت جفری گریمدل هفت عاملی روانی، زیست شناختی شخصیت رابرت کلونینجر

 

گوردن آلپورت

نظريه شخصيت آلپورترویکرد صفات آلپورتآلپورت و بحث انگیزشآلپورت و بحث ارزش هاآلپورت و شخصیت بالغ و سالمخلاصه اهم نظرات آلپورت

 

آرون بک

مدل شناختی افسردگیخطاهای شناختیشناخت درمانی

.

لئون فستینگر

ناهماهنگی شناختی، هماهنگی شناختی

 

سالومون اش

.

کارن هورنای

 

استنلی میلگرام

.

ساندور فرنزی

ترتیب الفبایی:

آ-الف: آلفرد آدلرمری اينسورث – آلبرت اِلیساریک اریکسونپل اکمنفِرِد اسکینرهانس آیسنکگوردن آلپورتسالومون اَش

ب-ث: جان بالبیآلبرت بندورا –  اریک برنآرون بکفردریش سالومون پرلزژان پیاژهایوان پاولفادوارد بردفورد تیچنر

ج-غ: آرتور جانوفویلیام جیمزکارل راجرزاتو رانکجولیـن راتـر هری اِستَک سالیوان

ف-ق: ویکتور فرانکلاریک فروملئون فستینگرساندور فرنزی

ک-گ: ملانی کلاین – کورت کافکا ولفگانگ کهلرریموند کاتلجرج کِلیرابرت کلونینجرآنتونی گیدنز – ویلیام گلاسر – جفری گِری

ل-ن: کرت لِوینژاک لاکانالیزابت لافتوسرولو مِیهنری مورایوالتر میشلاستنلی میلگرام

و-ی: لِو سمینویچ ویگوتسکیویلهلم ماکسیمیلیان وونتجان واتسونکارن هورنایاروین دیوید یالومکارل یونگ

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »