عشق واقعی وهنرعشق

اریک فروم
Erich Fromm

عشق واقعی و هنر عشق ورزیدن

عشق واقعی

حصول عشق واقعی فقط زمانی امکان دارد که دو نفر از کانونِ هستیِ خود با یکدیگر گفت و شنود کنند، 

یعنی هر یک بتواند خود را در کانونِ هستیِ دیگری درک و تجربه نماید.

بنیاد عشق فقط در همین جاست. 

عشقی که بدین گونه درک شود،  مبارزه ای دایمی است، 

رکود نیست، حرکت است، رشد است، با هم کارکردن است. 

حتی اگر بین دو طرف هماهنگی یا تعارض غم یا شادی وجود داشته باشد.

Erich_Fromm1

این امر در برابر این حقیقت اساسی که هر دو طرف در کانون هستی خود یکدیگر را درک کنند و بدون گریختن از خود احساس وصول و وحدت کنند،  در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

فقط یک چیز وجود عشق را اثبات می کند:

عمق ارتباط، سرزندگی و نشاط هر دو طرف.

هنر عشق

عشق نیروی فعال بشری است. نیرویی است که موانع بین انسانها را می شکند.  آدمیان را با یکدیگر پیوند می دهد.

عشق، انسان را بر احساس انزوا و جدایی چیره می سازد. با وجود این، به او امکان می دهد خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند . 

در عشق تضادی جالب روی می دهد ،  عاشق و معشوق یکی می شوند و در عین حال از هم جدا می مانند .

 

عشق یک عمل است،

عمل به کار انداختن نیروهای انسانی است که تنها در شرایطی که شخص کاملاً آزاد باشد،

و نه تحت زور و اجبار، آن را به کار می اندازد.

عشق فعال بودن است، نه فعل پذیری؛

پایداری است نه اسارت.

به طور کلی خصیصه  فعال عشق را می توان چنین بیان کرد که:

عشق در درجه اول نثار کردن است نه گرفتن.

 

• اگر در عشق احترام وجود نداشته باشد،  احساس مسئولیت به آسانی به سلطه جویی و میل به تملک دیگری سقوط می کند. منظور از احترام، ترس و وحشت نیست؛ بلکه توانایی درک طرف،  آنچنان که وی هست،و آگاهی از فردیت بی همتای اوست. احترام ، یعنی علاقه به این مطلب که  دیگری، آن طور که هست، باید رشد کند و شکوفا شود .

بدین ترتیب، در آنجا که احترام هست، استثمار وجود ندارد .

• من می خواهم معشوقم برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود، نه برای پاسداری من .

• اگر من شخص دیگری را دوست دارم با او آنچنان که هست، نه مانند چیزی برای استفاده خودم یا آنچه احتیاجات من طلب می کند احساس وحدت می کنم .

• واضح است که احترام آنگاه میسر است که من به استقلال رسیده باشم؛  یعنی آنگاه که بتوانم روی پای خود بایستم. بی مدد عصا راه بروم، آنگاه که مجبور نباشم دیگران را تحت تسلط خود در بیاورم یا استثمارشان کنم.  احترام تنها بر پایه آزادی بنا می شود.

عشق محصول استقلال و آزادی است.

 

مطالب بیشتر