نظریه شخصیت میشل

نظریه شخصیت میشل

Walter Mischel Contributions to Personality Theory

Walter-Mischel-1

• میشل نظریه صفات Trait Construct را مانند استادش راتر شدیداً زیر سوال برد.
o او در سال ۱۹۶۸ کتابی تحت عنوان « شخصیت و سنجش » Personality and Assessment نوشت که به همین موضوع پرداخته است.
o او بجای صفات فرایندهای شناختی (ذهنی ) Cognitive و هیجانی ( احساسات ) Affective را تعیین کننده رفتار می داند
o او معتقد است که صفات انسانها ثابت نیستند و در موقعیت های مختلف Diverse Situations صفات عوض می شوند و روی رفتار تأثیر می گذارند .

مفاهیم اساسی در نطریه میشل

• میشل می گوید، رفتار انسان تحت تأثیر دو نوع متغیر قرار دارد :

۱ ) متغیرهای موقعیتی Situational Cues: بیشتر شامل عوامل محیطی ، موقعیت ها ، پاداش ها و تنبیه هاست.

۲ ) متغیرهای شخصی Personal Cues : عوامل درونی شخصی.

• متغیرهای شخصی Person Variables به چندین عامل عمده تقسیم می شوند :

۱- انتظارات Expectancies: فکر می کنم که چه انفاقی روی خواهد داد.

۲- ارزشهای شخصی Subjective Values: چه چیزی ارزش داشتن یا انجام دادن را دارد.

۳- کفایتها و شایستگی Competencies : دانش و مهارتی که انسان دارد. آنچه که می دانیم و می توانیم.

۴- استراتژی های کدگذاری شناختی Cognitive Strategies – Encoding Strategies and Personal Constructs :
چگونه قطعات را در کنار هم می گذاریم.
این استراتژی ها تحت تأثیر عواملی چون توجه ، سطح انگیزش و ارزشهای شخصی و آموزش است .

۵- سیستم ها و برنامه های خود تنظیمی Self-Regulatory Systems: توانایی برنامه ریزی درونی به منظور اقدام به یک عمل و رسیدن به آن .

Walter-Mischel-cognitive-affective

فرایندهای اساسی:

• اساسی ترین فرایندها از دیدگاه میشل :

I. تأخیر در ارضاء Delayed Gratification
II. شرایط ثبات رفتاری Consistency است.

o به تأخیر انداختن ارضاء عبارت است از تمایل به تعویض یک پاداش کوچک اما زود با یک پاداش بزرگتر ولی دیرتر.
o این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
o وی معتقد است آنچه در جلوی ذهن انسان است نه آنچه در جلوی چشم او، توانایی او را در به تأخیر انداختن ارضاء تعیین می کند .
o او به این نتیجه رسید که توانایی کودکان در به تأخیر انداختن ارضاء با موفقیت تحصیلی آنها ، ثبات هیجانی و کنترل امیال ناگهانی آنان در سالهای نوجوانی رابطه نزدیک دارد.
o به تاخیر نیانداختن ارضا می تواند در ایجاد انواع رفتارهای اعتیادی و ضد اجتماعی موثر واقع شود.

خودلگامی یا خود تنظیمی Self-Control یا Self-Regulation

• کنترل خود، کنترل نفس یا خود کنترلی توانایی کنترل احساسات و رفتارها و خواسته‌ها است که انسان به منظور بدست آوردن
برخی پاداش‌ها یا جلوگیری از برخی مجازات‌ها انجام می‌دهد.
o برخی پاداش‌ها و مجازات‌های معمولاً کوچکتر که زودتر قابل دستیابی هستند، می‌توانند جلو دستیابی به برخی پاداش‌های بزرگتر را بگیرند.
o در روانشناسی خود کنترلی گاهی با نام خود تنظیمی هیجانی Emotional Self-Regulation نامیده شده است.

منابع :
نظریه های شخصیت / ترجمه و تالیف : دکتر حمزه گنجی / نشر ساوالان
public-psychology