والتر میشل و ترک سیگار

والتر میشل و ترک سیگار

• والتر میشل پروفسور روانشناسی ۳۲ ساله از دانشکده پزشکی دانشگاه استفورد دیدن میکند که ناگهان با صحنه عجیبی روبرو میشود؛
مردی لاغر بیهوش بر تخت بیمارستان خوابیده، لاغر اندام با چهره ای غمناک و درحال گریه کردن که دست هایش به صورت ضربدری دورش پیچیده شده؛

o او از پرستار درباره آن مرد میپرسد و پرستار پاسخ میدهد : او سیگاری بود و سرطان ریه دارد و الان آماده شده تا پرتو درمانی را شروع کنیم…
o این پاسخ دقیقا همان چیزی بود که باعث شد والتر یکبار برای همیشه (بعد از ۱۷ سال) سیگار را ترک کند
o اما نه به روش معمول که دیگران سعی میکنند سیگار را ترک کنند… بلکه به روش خودش.

o میشل والتر، مردی بود که سالها تحقیق و آزمون و نگارش درباره قدرت اراده انجام داده بود، اما تا به آن روز نتوانسته بود سیگار کشیدن را ترک کند.
o او سیگار را یک درمان موقت برای تسکین اضطرابش میدانست و تا به آن روز، روزانه ۳ پاکت سیگار می کشید.
o میشل والتر، خودش را معتاد توتون میدانست، او میدانست که توتون و تنباکو برایش ضرر دارند، اما نمی توانست سیگارش را به این راحتی ترک کند.

o زمانی که والتر مرد لاغر اندامِ پیچیده به خودش را دید و او را در حالت عذابی می دید که دارد آماده میشود به اتاق پرتو درمانی برود… ناگهان دنیایی که برای خودش ساخته بود فرو ریخت.
o والتر دیگر نمیتوانست ترک سیگار را به بعد موکول کند، او تا به آنروز هم بیش از حد مجاز سیگار کشیده بود و نمی توانست بیشتر از این ادامه دهد
و اگر نه روزی سرنوشتش مانند همان مرد لاغر اندام خواهد بود.

o پس چطور میتوانست سیگارش را ترک کند؟
o والتر راهی پیدا کرد که توانست قدرت اراده و اشتیاق را باهم در یک مسیر برای ترک سیگار متحد کند.
o او دریافته بود تا زمانی که قدرت اشتیاق بیشتر از قدرت اراده باشد، اشتیاق پیروز میدان خواهد شد
o مانند افراد سیگاری که اشتیاق برای کشیدن سیگارشان بیشتر است از اراده آنها برای ترک سیگار
o بنابراین راهکاری را کشف کرد، که ابتدا خودش سیگار کشیدن ۳ پاکتی را ترک کرد، سپس شاگردانش و بعد خوانندگان آثارش از آن استفاده کردند.

o اما والتر از چه روشی استفاده کرد؟
o شما در این مقاله، دقیقاً روش ابتکاری با پشتوانه روانشناسی پروفسور والتر میشل را میخوانید.
o مردی که خالق آزمون ماشمالو بود و چندین کتاب قبل از ۳۲ سالگی اش نوشته… این روش یکبار برای همیشه برای شما روشن میکند :

• چرا تا به امروز سیگار را نتوانستید ترک کنید؟
• چطور از امروز به بعد سیگار را ترک کنید؟

o این روش هیچ نیازی به اراده قوی ندارد و بر پایه میل و اشتیاق عمل میکند،
o بنابراین می توانید از این روش نه تنها برای ترک سیگار، بلکه هر عادت بدی که میخواهید ترک کنید استفاده کنید و شاهد تاثیر و سادگی شگفت انگیزش باشید.
o پس اگر سیگار میکشید و یا هر عادت بد دیگری دارید که میخواهید ترک کنید و انواع راه ها را برای ترک آن امتحان کردید اما جوابی نگرفتید،
این تکنیک ترک سیگار والتر برای شما دقیقاً روشن میکند که چرا جواب نگرفتید و چطور جوابی را که می خواهید بگیرید.

o والتر بعد از اینکه آن مرد مفلوک را در دانشگاه بر تخت بیمارستان در وضعیت اسفناک دید، ناگهان خودش را به جای او تصور کرد که دیر یا زود چنین وضعیتی پیدا خواهد کرد،
o این تصویر ذهنی دقیقاً دلیل ترک سیگارش شد. او متوجه شد که سیگار نه تنها از بار اضطرابش چیزی نمی کاهد، بلکه او را به مسیری بدتر هدایت میکند.

o حتی اگر در لحظه کشیدن سیگار ،لذتی را تجربه میکرد، او می دانست که در حال به تعویق انداختن نتیجه نهایی آن است.
o بنابراین به اصل مهمی پی برد : اراده به خودیِ خود نمی تواند هیچ کمکی برای ترک عادتی کند.

• والتر در کتابش چنین می نویسد :
تصمیم گرفتم سیگار کشیدنم را ترک کنم.
دلیل آن این نبود که دوست داشتن ترک کنم، بلکه تصویری از خودم در ذهنم بود که بر تخت بیمارستان به خودم پیچیدم تا نوبت پرتو درمانی ام شود…
این دقیقاً دلیلی بود که میخواستم سیگار کشیدنم را ترک کنم.
بنابراین هر زمانی که میخواستم سیگاری بر لب بگذارم، این تصویر را مجسم میکردم،
چنان آب و تاب میدادم تا قدرت اشتیاقم برای نکشیدن سیگار مانع کشیدنم شود…

• والتر کشف جالبی انجام داده بود.
o اشتیاق به اراده جهت و نیرو میدهد.
o تا زمانی که اراده تنها باشد ،هیچ کاری نمیتواند به تنهایی انجام دهد
o بنابراین اشتیاق به کمکش می آید و برعکس، اشتیاق هم به تنهایی نمیتواند هیچ کاری را شروع کند، تا زمانی که اراده ای وجود نداشته باشد.

o میشل والتر متوجه شد که چطور این دو عنصر مهم را به هم وصل کند.
o او کشف کرد اگر قدرت اشتیاق در راستای اراده باشد، قدرت فوق العاده زیادی پیدا خواهد کرد که در حد تصور نیست…
o همانطور که تصویر خودش بر تحت بیمارستان بر روی پرده ذهنش باعث شد اراده اش برای ترک سیگار قدرتمند شود.

o والتر پیشنهاد میکند :
بدترین چیزی که میتواند از عادت بدی که دارید برایتان اتفاق بیافتند چیست؟
آنرا مجسم کنید، با دقیق ترین جزئیات و رنگ و بوی طبیعی ،
آنقدر مجسم کنید آنرا که واقعاً از آن وضعیت هراس داشته باشید.

o سپس، هر زمانی که خواستید آن کار را انجام دهید ، کشیدن سیگار، نوشیدن نوشابه، و هر عادت بد دیگری که دوست دارید ترک کنید،
بدترین تصویر را آنقدر واضح تجسم کنید، که اشتیاق شما برعکس عمل کند و به جای لذت بردن از آن عمل، باعث هراس شما از آن عمل شود و شما را از انجام آن باز دارد.

o اینکار آینده و نتیجه نهایی را برای شما روشن و شفاف تر از لذت آنی و لحظه ای میکند.

o این دلیلی است که اکثر مردم نمی توانند سیگار کشیدن یا هر عادت بد دیگرشان را ترک کنند،
زیرا آنها میخواهند فقط به کمک قدرت اراده عادت بد را ترک کنند که غیرممکن است، قدرت اشتیاق در برابر اراده قدرتمند تر است…
o پس اگر رنه دکارت، ریاضی دان و فیلسوف فرانسوی گفته “من می اندیشم پس هستم” ،
با توجه به یافته های والتر میشل میتوانیم بگوییم
اگر میتوانم متفاوت فکر کنم، بنابراین میتوانم آنچه را که هستم را تغییر دهم.

mahdilou.ir