آلفرد آدلر

رویکرد آدلری

Classical Adlerian psychology

Alfred Adler2

آلفرد آدلر

Alfred W. Adler -February 7, 1870 – May 28, 1937

• آلفرد آدلر ( ۱۸۷۰-۱۹۳۷) در هفتم فوریه سال ۱۸۷۰، در رودلف هایم حومه شهر وین و در خانواده ای از طبقه متوسط متولد شد .  در سال ۱۸۹۵میلادی به دریافت درجه دکترای پزشکی از دانشگاه وین و سپس در رشته چشم پزشکی به درجه تخصصی نائل آمد .
• بعدها در روان پزشکی نیز تخصص گرفت و یک جهت گیری اجتماعی را در زمینه روان شناسی و روان درمانی تعقیب کرد .
• آدلر در سال ۱۹۰۲میلادی ، به درخواست فروید به عضویت انجمن روانکاوان وین Vienna Psychoanalytic Society درآمد .  اما به زودی آدلر به تدوین عقاید جدیدی پرداخت که با عقاید فروید و دیگر روانکاوان جامعه وین مغایرت داشت .  آدلر مکتب خود را روانشناسی فردی Individual Psychology نامید .

• آدلر در جریان جنگ جهانی اول با سمت پزشک در ارتش اطریش خدمت کرد .  در سال ۱۹۳۵میلادی، عازم ایالات متحده آمریکا شد و با سمت روان پزشک و نیز استاد روان شناسی
پزشکی در دانشکده طب لانگ آیلند Long Island Medical School به کار مشغول شد .
• کتاب اصول تجربی و نظری روان شناسی فردی ، که در سال ۱۹۲۳به چاپ رسید The Practice and Theory of Individual Psychology معرف نظریه اش در زمینه شخصیت Personality Theory است .
• بر خلاف فروید ، که اعمال بشر را نتیجه غرایز Instinct می دانست و یونگ که رفتار انسان را ناشی از طرحهای ارثی می پنداشت ، آدلر اعمال و رفتار انسان را زائیده کششهای اجتماعی می داند.
• آدلر پس از عمری پربار و آثاری بسیار ، سرانجام در سال ۱۹۳۷م، در اسکاتلند ، و در حالی که برای سخنرانی بدانجا مسافرت کرده بود ، بر اثر سکته قلبی در گذشت .

• یکی از کمکهای معنوی عمده آدلر به جهان روانشناسی مفهومی است که او از عقده حقارت طبیعی و یا عمومی Primary and secondary feelings of inferiority به دست داده است .
به عقیده آدلر ، احساس و عقده ی حقارت Inferiority Feelings and Inferiority Complex و تلاش در راه برتری Striving for Significance و   Striving for Superiority نقطه شروع شیوه زندگی Style of Life است .

• دومین کمک آدلر ، تأکید او بر کیفیت محیط خانواده Family Constellation و شبکه روابط اجتماعی افراد خانواده است .

• سومین کمک آدلر ، ارائه مفهوم « علاقه اجتماعی » Social Interest و Feeling of Community است که اعتراضی به عقاید گذشتگان و خصوصاً غریزه گرایان بود.

• چهارمین کمک معنوی آدلر ، ارائه مفهوم « تعرض مردانه » Masculine Protest است که بر مبنای عقده حقارت استوار است.

• پنجمین کمک معنوی آدلر به حوزه روانشناسی، رد مفهوم دو بعدی خودآگاهی و ناخودآگاهی بود. او عقیده دارد که انسان موجودی خودآگاه است و معمولاً ،از علل رفتار و هویت خویش آگاهی دارد. او برخلاف فروید، هر نوع ثنویت را مردود دانسته و دیدی کلی نگر را توصیه کرده است. Fictional Finalism

• ششمین کمک آدلر به غنای روانشناسی تأکید بر « من خلاقه » Creative Self بود که به نظر او هسته اصلی و اساسی تحقق نفس و بی همتایی شخصیت است .

• آدلر قویاً تأکید می کند که انسان را نمی توان مجزا از دیگران مورد مطالعه قرار داد، بلکه مطالعه ی انسان فقط باید در زمینه اجتماعی او انجام پذیرد.

• زندگی در نظر آدلر « بودن» نیست بلکه « شدن » است
• آدلر جبرگرا نیست، و به آزادی، انتخاب، مسئولیت، و با معنی بودن مفاهیم در طرح زندگی انسان، معتقد است .

 

مطالب بیشتر:

0. آلفرد آدلر

1. مفاهیم بنیادی نظریه آدلر – نظریه شخصیت

2. مفاهیم بنیادی نظریه آدلر – ماهیت انسان

3. مفاهیم بنیادی نظریه آدلر – اضطراب و بیماری روانی

4. احساس حقارت و عقده حقارت

5. ترتیب تولد انسان از نظر آدلر

6. درمان و مشاورهِ آدلری – آسیب شناسی

7. درمان و مشاورهِ آدلری – نظریه فرایند های درمانی و اهداف

8. درمان و مشاورهِ آدلری – فرایند درمان

9. درمان و مشاورهِ آدلری – تکنیک های درمان