رفتار درمانی اسکینر

رفتار درمانی – اسکینر

Behavior Therapy

مفاهیم کلیدی رفتار درمانی

• اسکینر گسترده ترین تأثیر را بر نتایج حوزه شرطی سازی فعال گذاشته است.

o فرد می تواند رفتارش را بر اساس نتایج رفتار شکل دهد.

1. تقویت Reinforcement :
• افزایش احتمال رخ دادن یک رفتار به علت پیامدهای خوشایند آن.

2. تنبیه Punishment :
• ارائه یک محرک تنفرآور برای از بین بردن احتمال رخ دادن یک رفتار.

3. تقویت مثبت Positive Reinforcement :
• افزایش احتمال رخ دادن رفتار بوسیله یک محرک خوشایند.

4. تقویت منفی Negative Reinforcement :
• افزایش احتمال رخ دادن رفتار با اجتناب از یک محرک ناخوشایند.

1CBT1
اهداف رفتار درمانی

• هدف اولیه رفتار درمانی، تغییر رفتار است.
• رفتاردرمانی، احساس، افکار، یا انتخاب ها را انکار نمی کند.
• برعکس، تغییر رفتاری، مقدمه ای برای جایگزینی افکار و احساسات فرد است.

• هدف های کلی رفتار درمـانی:

o افـزایش دادن انتخاب شخصی
o به وجود آوردن شرایط تازه برای یادگیری است.

• رفتار درمـانی امـروز بـر نقش فعـال مراجعان در تصمیم گیری در مورد درمان خود تأکید می ورزد.

1CBT2

تکنیک های درمانی

Operant Conditioning

1. حساسیت زدایی منظم: Systematic Desensitization

• حساسیت زدائی منظم بر اصول شرطی سازی کلاسـیک اسـتوار اسـت، Classical Conditioning
o درمانجویان به صورت پیاپی موقعیت های اضطراب آور را تجسم می کنند
و در عین حال به رفتاری که با اضطراب رقابت می کند می پردازند.
درمانجویان به طور منظم نسبت به این موقعیت اضطراب آور کمتر حساس می شوند.

2. غرقه سازی: Flooding– Fear-Reduction–

• نوعی از مواجه سازی است که به مواجهه واقعی یا تجسمی
با محرک های اضطراب آور واقعـی برای مدت طولانی اشاره دارد.

3. جرأت آموزی: Assertion Training

• فرض اساسی زیربنای جرأت آموزی این است که افراد حق دارند خودشان را ابراز کنند.
o یکی از هدفهای جرأت آموزی، افزایش دادن خزانه رفتاری افراد است
طوری که بتوانند تصمیم بگیرند
در موقعیت های خاص جسورانه رفتار کنند یا خیر.
o هدف دیگر این است که به افراد یاد داده شود خودشان را به صورتی ابراز کنند
که منعکس کننده حساسیت نسبت به احساسات و حقوق دیگران باشد.

نقش درمانگر

نقش مشاور در رویکرد رفتار درمانی، اساسی و محوری است.

۱- درمانگران رفتاردرمانی به شیوه بسیار مستقیم عمل می کنند.

۲- رفتار درمانگران مدل مناسب رفتاری را برای مراجعان تعریف می کنند.

۳- رفتار درمانگران رفتارهای مناسب را با محرک های خوشایند تقویت می کنند.

1CBT3

نقاط قوت و محدودیت ها

• از نقاط قوت این رویکرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
o رفتار درمانی روی جزئیات تأکید می کند.
o این رویکرد خدمات شایانی به روان شناسی سلامت کرده است.
o ایـن رویکـرد، تغییـر مـوثر رفتار و اثربخشی روشهای آن از نظر تعمیم پذیری و معناداری و دوام تغییر است.

• انتقادهای وارده به آن عبارتند از:
o رفتاردرمانی امکان دارد رفتار را تغییر دهد ولی احساسات را تغییر نمی دهد.
o در رفتاردرمانی عوامل مهم ارتباطی نادیده گرفته می شوند.
o رفتـار درمـانی بینش ایجاد نمی کند.
o نیز رفتار درمانی به جای علتها، نشانه ها را درمان می کند.

1CBT4

Applied Behavior Analysis- behavior modification; understands causes of behavior

Assertion Training- skills used to teach clients how to express feelings in an open and direct manner

BASIC I.D.- Multimodal therapy conceptual framework. Human behavior is understood through the assessment of seven areas
behavior, affective responses, sensations, images, cognitions, interpersonal relationships, and drugs/biological functions

Behavior Modification- approach that analyzes and modifies behavior

Behavior Rehearsal- a technique in which target behavior(s) are role-played

Classical Conditioning- Pavlovian conditioning; repetitive training with neutral stimulus

Cognitive Behavioral Coping Skills Therapy- teaching skills to combat problematic situations

Cognitive Processes- Internal events
(thoughts, beliefs, perceptions, self-statements)

Consequences- an event that results from specific behavior(s)

Contingency Contracting- a written, behavior-consequence agreement with significant other

Dialectical Behavior Therapy- a treatment combination of behavior and psychoanalytic techniques

Exposure Therapy- treatment for anxiety; clients are exposed to situations/events that trigger emotional responses

Extinction- when a previous behavior no longer exists; a decrease in frequency of targeted behavior(s)

Evidence-based Treatments- research-based interventions

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)- exposure-based therapy
imaginal flooding, cognitive restructuring, rhythmic eye movements
bilateral stimulation to treat trauma and fearful memories-related issue

Flooding- the no escaping, prolonged and intensive in vivo/imaginal exposure to anxiety-evoking stimuli technique

Functional Assessment- determining which antecedents and consequences are associated with certain behaviors
In Vivo Desensitization- brief and gradual exposure to fear stimuli (situation/event)

Modeling- learning through observation and imitation

Multimodal Therapy- technical eclecticism; draw techniques from different theories yet not ascribe to philosophy and assumptions

Negative Reinforcement- when perform desired behavior unpleasant stimuli decreases

Operant Conditioning- when learning is influenced by consequences delivered

Positive Reinforcement- when something desirable is received after desired behavior is performed

Positive Reinforcer- an event that increases likelihood of a response

Punishment- behavior followed by a consequence to decrease future probability of occurring

Reinforcement- strengthening tendency for a response to be repeated

Self-Efficacy- personal beliefs that one can master a situation or bring about change

Self-Management- teaching clients to use cognitive-behavioral techniques to cope with situations

Self-Monitoring- observing one’s behaviors and interactions in social settings

Skills Training- teaching modeling, behavior rehearsal, reinforcement

Social Learning Theory- in order to understand learning we must look into one’s social conditions

Systematic Desensitization- classical conditioning; client learns to progressively relax as imagining graduated levels of anxiety-provoking stimuli

Technical Eclecticism- tailoring interventions based on client characteristics (used in multimodal therapy)

منابع :

نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی/جرالد کری / یحیی سید محمدی/ نشر ارسباران
نظریه های روان درمانی / جیمز پروچاسکا، جان نورکراس/ یحیی سید محمدی / نشر روان
دانشنامه روانشناسی مردمیpublic psychology