تیپ‌های شخصیت یونگ

تیپ‌های شخصیتی

یونگ

• یونگ در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است،
o برون‌گرایی Extraversion
o درون‌گرایی. Introversion

• نگرش برون‌گرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد،
• نگرش درون‌گرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می‌نماید.

این دو نگرش، معمولاً در هر شخص وجود دارد، ولی به طور معمول یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است.

• خصایص درون‌گرایان
o به افکار و احساسات خویش توجه دارند.
o نگران آینده و محافظه‌کارند.
o اصول و معیارها را مهمتر از خود اعمال می‌دانند.
o در نوشتن بهتر از گفتن هستند.
o مردم‌گریز و دیرآشنا هستند.

• خصایص برون‌گرایان

o به افراد و اشیا توجه دارند.
o در زمان حال زندگی می‌کنند
o به خود اعمال توجه دارند.
o خون‌گرم، پرحرف، زودآشنا و اهل معاشرت و اجتماعی هستند.

• به نظر یونگ در انسان، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی نیز وجود دارد که عبارتند از: Jung and the Four Psychological Functions

o تفکر، o احساس، o ادراک o الهام.

o ادراک و الهام از کارکردهای غیر عقلانی هستند.
o تفکر و احساس از کارکردهای عقلانی هستند که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربیات می‌شوند.

1CognitiveFunctions2تیپ‌های شخصیت

• متفکر: Thinking -T
o افرادی که این کنش در آن‌ها قوی‌تر است، می‌کوشند جهان را با استدلال بشناسند و به روابط منطقی جهان توجه دارند.

• احساسی: Feeling -F.
o افرادی که این کنش در آن‌ها مسلط است. می‌کوشند جهان را با احساسات خوشایند و ناخوشایندی که از تجربه‌های خود دارند بشناسند.

• ادراکی(حسی ): Sensing -S
o این افراد جهان را آن‌چنان که هست تجربه می‌کنند.

• الهامی (شهودی) :. Intuition -N
o افرادی که این کنش در آن‌ها قوی‌تر است در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه یا ادراک درونی توجه دارند و می‌کوشند به نیروی نهانی موجود در اشیا پی‌ببرند.

2تیپ‌های شخصیت

• یونگ بر اساس دو نگرش و چهار کارکرد مذکور، هشت سنخ روان‌شناسی را به وجود آورد.

1. متفکر برون‌گرا:
o چنین افرادی بر طبق قواعد انعطاف‌ناپذیری زندگی می‌کنند.
o آن‌ها احساسات و هیجان‌های خود را سرکوب میکنند.
o در تمام جنبه‌های زندگی واقع‌گرا هستند.
o دانشمندان در این سنخ قرار دارند.

2. احساسی برون‌گرا:
o این افراد تفکر خود را بازداری کرده و شدیدا هیجانی هستند.
o آن‌ها از ارزش‌ها، اصول اخلاقی و آداب و رسومی که آموخته‌اند، دست برنداشته و از آن‌ها پیروی می‌کنند.
o به طور غیرمعمول نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس هستند.
o اغلب زنان دارای این تیپ شخصیتی هستند.

3. ادراکی برون‌گرا:
o این سنخ شخصیتی متوجه لذت و شادی و تداوم تجربه‌ها و حس‌های جدید است.
o چنین اشخاصی شدیداً واقعیت‌مدار بوده و تا اندازه زیادی با افراد و موقعیت‌های مختلف انطباق‌پذیر هستند.

4. الهامی برون‌گرا:
o این افراد به خاطر توانایی زیاد خود در بهره‌برداری از فرصت‌ها، در تجارت و سیاست کارایی بالایی دارند.
o آن‌ها جذب عقاید جدید شده و خلاق هستند.

5. متفکر درون‌گرا:
o این افراد سازگاری خوبی با دیگران ندارند،
o در بیان افکار خود مشکل دارند
o ظاهرا بی‌احساس بوده و توجهی به دیگران ندارند.
o آن‌ها نه بر احساس خود، بلکه بر اندیشه‌های خود متمرکزند.

6. احساسی درون‌گرا:
o در این افراد تفکر و ابراز بیرونی هیجان سرکوب شده است.
o آن‌ها به نظر دیگران، اسرارآمیز و دست نیافتنی می‌آیند
o آرام و متواضع هستند.

7. ادراکی درون‌گرا:
o این افراد غیرمنطقی هستند و از دنیا بریده‌اند.
o آن‌ها به بیشتر فعالیت‌های انسان با خیرخواهی و سرگرمی می‌نگرند.

8. الهامی درون‌گرا:
o این افراد ممکن است چنان به شهود توجه کنند که ارتباط اندکی با واقعیت داشته باشند.
o آن‌ها رویایی و خیال‌پرداز هستند.

2CognitiveFunctions2تیپ‌های شخصیت

به عبارت دیگر:

1. برون‌گرای متفکر: منطقی، واقع بین، متعصب است.

2. برون‌گرای احساسی: عاطفی، حساس، معاشرتی، بیشتر مختص زنان است تا مردان.

3. برون‌گرای حسی: معاشرتی، لذت‌جو، سازش‌پذیر است.

4. برون‌گرای شهودی: خلاق، از توانایی برانگیختن دیگران برخوردار است.

5. درونگرای متفکر: به عقاید بیشتر از افراد علاقمند است.

6. درون‌گرای احساسی: تودار، خویشتن‌دار است ؛ اما از توانایی هیجان عمیق برخوردار است.

7. درون‌گرای حسی: در ظاهر بی‌اعتنا و خشک است ، ‌خود ‌را در ‌فعالیت‌های‌ هنر‌شناختی ابراز می‌کند.

8. درون‌گرای شهودی: با ناهشیار بیشتر از واقعیت روزمره ارتباط دارد.

 

البته افراد دیگر، دو جنبه قضاوت گر Judging -J و آگاه Perceiving -P را به تیپها اضافه کردند که بدین ترتیب ۱۶ نوع تیپ شخصیتی بدست آمده است.

کارل یونگ : زندگی ماجرای تحقق بخشیدن به ناهشیار است. هر چیزی در ناهشیار به دنبال تجلی بیرونی است و شخصیت نیز تمایل دارد که از شرایط ناهشیار خود شکل بگیرد.