سیستم های شخصیتی یونگ

سیستم های شخصیت
از نظر یونگ

• کل شخصیت یا روان، از چند سیستم یا ساختار مجزا تشکیل شده است که می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند.

• سیستم های اصلی اینها هستند :

o «من» ego،
o ناهشیار شخصی unconscious self
o ناهشیار جمعی collective unconscious.

Basic RGB

• «من» :
o «من» (ego) مرکز هشیاری، بخشی از روان است که با
درک کردن، تفکر، احساس کردن، و یاد آوری ارتباط دارد.

o «من» به صورت گزینشی عمل می کند،
به این صورت که فقط بخشی از محرکهایی را که با آنها روبرو
می شویم در آگاهی هشیار می پذیرد.

• ناهشیار شخصی :
o ناهشیار شخصی در سیستم یونگ شبیه برداشت فروید از نیمه هشیار است.
o این مخزن موادی است که زمانی هشیار بوده ولی به خاطر این که پیش پا افتاده
یا ناراحت کننده بوده اند، فراموش یا سرکوب شده اند.

o بین «من» و ناهشیار شخصی ارتباط دو سویه زیادی وجود دارد.
o برای مثال، توجه ما به راحتی می تواند از این صفحه، به خاطره ی اتفاقی که دیروز روی داده است منحرف شود.

o در ناهشیار شخصی همه نوع تجربه ذخیره شده است.
o می توان آن را به کمد بایگانی تشبیه کرد.
o برای بیرون کشیدن چیزی از آن، بررسی کردن آن برای مدتی،
و برگرداندن آن به همان جا تا دفعه بعد که آن را بخواهیم یا به یاد آوریم،
تلاش ذهنی کمی لازم است.

3self_psychology_structures3

• ناهشیار جمعی :
o عمیق ترین سطح روان که کمتر از همه دست یافتنی است،
o یعنی ناهشیار جمعی غیر عادی ترین و بحث انگیز ترین جنبه ی سیستم یونگ است.
o از نظر منتقدان، ناهشیار جمعی عجیب ترین مفهوم یونگ است.
o یونگ معتقد بود همانگونه که هر یک از ما تمام تجربیات خود را در ناهشیار
شخصی انباشته و بایگانی می کنیم،
نوع انسان نیز به صورت جمعی، به عنوان یک گونه، تجربیات گونه ی انسان
و پیش از انسان را در ناهشیار جمعی اندوخته می کند.
o این میراث به هر نسل جدیدی انتقال یافته است.

o ناهشیار جمعی مخزن قدرتمند و کنترل کننده ی تجربیات نیاکانی است.
o بنابراین، یونگ شخصیت هر فرد را به گذشته، نه تنها به کودکی، بلکه همچنین به تاریخ گونه، ربط داد.
o ما این تجربیات جمعی را مستقیماً به ارث نمی بریم.
o برای مثال: ما ترس از مار را به ارث نمی بریم، بلکه،استعداد یا پتانسیل ترسیدن از مار را به ارث می بریم .
o تجربیات اساسی بخصوصی، هر نسل را در طول تاریخ انسان توصیف کرده اند.
o انسانها همیشه تصوری از مادر داشته اند، و تولد و مرگ را تجربه کرده اند.
o آنها با وحشت های ناشناخته در تاریکی روبرو شده اند،
o قدرت یا نوعی تصویر الهی یا خدا گونه را ستایش کرده اند، و از موجودی اهریمنی ترسیده اند.

3self_psychology3

یونگ نوشت: شکل دنیایی که فرد در آن متولد شده است از پیش به صورت تصوری بالقوه در او وجود دارد.

بازگشت