روش‌های فرزند پروری و دلبستگی كودك

روش‌های فرزند پروری و دلبستگی كودك

ارتباط متقابل والد و کودک

o هر چند كودك انسان ظاهراً تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگری دارد، اینكه كودك به كدامیك از والدین دلبسته باشد
و نیز شدت و كیفیت دلبستگی او، تا حدود زیادی بستگی به رابطه فردی والدین با كودك دارد.

o كودك فقط به سبب كارهایی كه والدین برای ارضای نیازهایش به غذا، آب و گرما و آسودگی از درد می‌كنند به آن‌ها دلبستگی پیدا نمی‌كند.
o مدت زمانی كه كودك با هر یك از والدینش می‌گذراند نیز تعیین كننده كیفیت رابطه كودك با والدینش نخواهد بود.
o به همین نحو دلبستگی كودكان به مادران شاغل‌شان به اندازه دلبستگی كودكانی است كه مادرانشان كار نمی‌كنند.
o بنابراین كیفیت نگهداری از كودك تعیین كننده‌تر از كمیت آن است.

• برای ایجاد دلبستگی در كودك كدام كیفیات و كنش‌های متقابل اجتماعی بین والدین و كودك بیشتر اهمیت دارد؟

A. یكی از ابعاد اولیه ایجاد دلبستگی عبارت است از :
i. حساسیت،
ii. همگامی
iii. كنش متقابل،
(به عبارت دیگر حساس و پاسخگو بودن) در برابر حالات كودك، خواه گریه باشد، خواه لبخند یا حرف زدن.

o والدین كودكانی كه به شدت دلبسته هستند به طور كلی به كارهای كودكان خود واكنش مثبت و سریع نشان می‌دهند
و بین آنان مراودات لذت‌بخشی انجام می‌شود كه با خلق و خو و توانایی‌های شناختی كودك تناسب دارد.

o جنبه‌ مهم كنش متقابل همراه با حساسیت، عبارت است از توانایی هماهنگ شدن با رفتار و حركات كودك

B. دومین مشخصهِ والدینی كه ایجاد دلبستگی شدید در كودكان می‌كنند، حامی و ملایم بودن است.
o والدین كودكانی كه به شدت دلبسته هستند به هنگام راهنمایی كودك با لحنی آرام با آنان حرف می‌زنند
و در موقع مناسب رفتار كودك را با حرف‌های مطلوب تحسین می‌كنند.

آموزش والدین برای حساس شدن

o برای آموزش به والدین كه چطور حساس باشند، ابتدا باید به آن‌ها مفهوم حساسیت را توضیح داد
o والدین باید یاد بگیرند كه رفتار مراقبتی فرد را ارزیابی كنند
o برای این كار می‌توان از رفتار آن‌ها با فرزندشان از فیلم‌برداری نیز استفاده كرد
o بنابراین با مشاهده این فیلم‌ها نسبت به مراقبت كردن‌های خود حساس‌تر می‌شوند.
o چند مدت یك بار فیلم‌ها را به والدین نشان می‌دهند و رفتار آن‌ها را ارزیابی می‌كنند.
o ارزیابی نتایج نشان داده است كه آموزش به والدین می‌تواند حساسیت‌های مراقبتی آن‌ها را بهبود بخشد.
o حساسیت مادری می‌تواند با جلسات آموزشی همراه با کلیپ های ویدئویی، پیشرفت‌های مثبتی داشته باشد.