سایکونورواندوکرینوایمونولوژی

سایکونورواندوکرینوایمونولوژی

  سایکونورواندوکرینوایمونولوژی Psycho-endo-neuro-immunology – یا Psychoneuroendocrinoimmunology :

دانشی است که به مطالعهٔ برهم‌کنش‌های Interaction میان فرایندهای Processes:

                    i.            فیزیولوژیک، Psychological

                  ii.            دستگاه عصبی Nervous System

                iii.            دستگاه ایمنی Immune System

                iv.            غدد درون‌ریز Endocrinology

در بدن انسان می‌پردازد.

 

o       این دانش رهیافت‌های میان‌رشته‌ای در :

                                  i.            روان‌شناسی، Psychology

                                ii.            علوم اعصاب، Neuroscience

                              iii.            ایمنی‌شناسی، Immunology

                              iv.            فیزیولوژی، Physiology

                                v.            ژنتیک، Genetics

                              vi.            داروشناسی، Pharmacology

                            vii.            زیست‌شناسی مولکولی، Molecular Biology

                          viii.            روان‌پزشکی، Psychiatry

                              ix.            پزشکی رفتاری Behavioral Medicine

                                x.            عفونت، Infectious Diseases

                              xi.            غدد درون‌ریز و متابولیسم Endocrinology

                            xii.             روماتولوژی Rheumatology

را به کار می‌بندد.

 

o       مهمترین کارکرد سایکونورواندوکرینوایمونولوژی در بررسی برهم‌کنش‌های میان دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه ایمنی و همچنین ارتباط میان فرایندهای ذهنی و سلامتی است.

 

·         طب روان‌تنی Psychosomatic Medicine ، با واسطه میان عوامل روان‌شناختی و فیزیولوژیک در ایجاد یا دوام بیماری‌ها سروکار دارد.

o       با وجود اینکه اکثر اختلالات جسمی تحت‌تأثیر استرس، تعارض یا اضطراب فراگیر قرار می‌گیرند، بعضی اختلالات بیش از سایرین از این عوامل تأثیر می‌پذیرند.

 

o       در DSM-IV-TR اختلالات روان‌تنی تحت طبقه‌بندی عوامل روان‌شناختی که بر شرایط طبی اثر می‌‌گذارند قرار می‌گیرند :

 

– معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR برای عوامل روان‌شناختی که بر بیماری‌ طبی اثر می‌گذارند:

A.      یک بیماری طبی عمومی وجود دارد.

B.     عوامل روان‌شناختی به یکی از طرق زیر بر بیماری طبی عمومی اثر سوء دارد.

                                                    i.            این عوامل بر سیر بیماری طبی عمومی اثر می‌گذارند که نشانه آن یک ارتباط نزدیک زمانی بین عوامل روان‌شناختی

و پیشرفت یا تشدید یا بهبود تأخیری بیماری طبی عمومی است.

                                                  ii.            این عوامل در درمان بیماری طبی عمومی مداخله می‌کنند.

                                                iii.            این عوامل باعث افزایش خطر برای سلامتی فرد می‌شوند.

                                                iv.            پاسخ‌های فیزیولوژیک وابسته به استرس علایم بیماری طبی عمومی را تشدید می‌کنند.

 

o       اختلالات روانی که بر بیماری طبی اثر می‌گذارند:

مثلاً یک اختلال محور I مانند اختلال افسردگی ماژور باعث تأخیر در بهبود سکته قلبی Myocardial Infarction می‌شود.

مبانی اختلالات روان‌تنی

Leave a Reply

Your email address will not be published.