سلام ایلو، ای کهنه عشقِ من

سلام ایلو

https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/relationships/fatal-attraction/ سلام ایلو، ای کهنه عشق من

دریافت ترانه

سلام ایلو، ای کهنه عشق من

سلام ای کهنه عشق، من که یاد تو چه پا بر جاست. … سلام بر روی ماه تو، عزیز دل، سلام از ماست.

 تو یه رویای کوتاهی، دعای هر سحرگاهی. … شدم خام عشقت چون مرا اینگونه می خواهی.

 من آن خاموش خاموشم، که با شادی نمی جوشم. … ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم.

 تو غم در شکل آوازی، شکوه اوج پروازی. … نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی.

 مرا دیوانه میخواهی، ز خود بیگانه می خواهی. … مرا دلباخته چون مجنون، ز من افسانه می خواهی.

 شدم بیگانه با هستی، زخود بیخود تر از مستی. … نگاهم کن نگاهم کن شدم هر آنچه می خواستی.

 بکش دل را شهامت کن مرا از غصه راحت کن. … شدم انگشت نمای خلق مرا درس عبرت کن.

 بکن حرف مرا باور نیابی از من عاشق تر. … نمی ترسم من از اقرار گذشت آب از سرم دیگر.

 سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست. … سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست.

 

گزیده ای از پاکسیما زکی‌پور

Leave a Reply

Your email address will not be published.