سلطانی عالم، طفیل عشق

هزاران رخنه، هزاران درد، و شمع بالین 

سلطانی عالم، طفیل عشق

 

گزیده ای از حافظ

Leave a Reply

Your email address will not be published.